รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี) : 5026-0824

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 15.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
5.00
100.0000
100 / 100
3
10.00
100.0000
100 / 100
4
15.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายภารกิจ -จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 รวม 10,250 กก.หรือ 10.25 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือน ม.ค. 63 - มี.ค. 63 รวม 7,340 กก.หรือ 7.34 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือน เม.ย. 63 - มิ.ย. 63 รวม 11,950 กก.หรือ 11.95 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

--จัดเก็บขยะอันตรายประจำเดือนก.ค. 63 - ก.ย. 63 รวม 13.60 ตัน พร้อมรายงานการจัดเก็บขยะอันตราย ประจำเดือน ก.ค. - ก.ย. 63 เสนอผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม : มูลฝอยอันตราย (Hazardous Wastes) หมายถึง มูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ได้แก่ หลอดไฟ ถ่านไฟฉายและแบตเตอรี่ ภาชนะ บรรจุสารเคมี ซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ และอื่นๆ เช่น ยาเม็ดหมดอายุ ผงคาร์บอน เป็นต้น โดยไม่รวมของเสียอันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน มูลฝอยทั่วไป มูลฝอยติดเชื้อ และกากกัมมันตรังสี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ: ร้อยละของปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้น เท่ากับ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2563 ลบ ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 หาร ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดปี 2560 คูณ 100 (ปริมาณมูลฝอยตั้งแต่ต.ค.62 - ก.ย. 63) การวัดผลสัมฤทธิ์ของตัวชี้วัด : สำนักสิ่งแวดล้อม 1. จัดให้มีการส่งเสริมความรู้การลด และการคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดแก่เจ้าหน้าที่ของ 50 สำนักงานเขต อย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี 2. กำหนดแนวทางวิธีการรายงานผลที่สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานได้และแจ้งสำนักงานเขตนำไปปฏิบัติ 3. จัดให้มีการลงพื้นที่ตรวจสอบการดำเนินงานการลดและการคัดแยกมูลฝอยและมูลฝอยอันตรายที่แหล่งกำเนิดของ 50 สำนักงานเขต จำนวน 1 ครั้งต่อปี สำนักงานเขต 1. ดำเนินการตามค่าเป้าหมายรายเขตที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด 2. ผลการดำเนินงานรายเขตใช้ข้อมูลจากระบบรายงานของสำนักสิ่งแวดล้อม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 3. สำนักงานเขตรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด โดยแยกเป็น 2 ตัวย่อย ผ่านระบบติดตามและประเมินผลของสำนักยุทธศาสตร์-และประเมินผลเป็นประจำทุกเดือน โดยต้องระบุรายละเอียดที่อธิบายได้ว่า ดำเนินการอย่างไร กับใคร ที่ไหน เมื่อไร พร้อมปริมาณที่จัดเก็บได้มูลฝอยและมูลฝอยอันตรายพร้อมระบุแหล่งกำเนิดที่ไปจัดเก็บ 4. จัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินงานตามแนวทางที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนดไว้ ณ หน่วยงานเพื่อรับการประเมินผล

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

เอกสารหลักฐาน : 1. แบบสรุปผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายประจำปีงบประมาณ 2563 2. หลักฐานการชี้แจงแนวทางการรายงานผลแก่สำนักงานเขต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)