ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการคัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด : 50260000-3265

สำนักงานเขตจตุจักร : (2563)

92.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 92.00

นายวรงค์ บุญผูก โทร 5222-5223

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

ขยะมูลฝอยในพื้นที่มีจำนวนมากเนื่องจากประชากรเพิ่มขึ้นและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดและแยกมูลฝอยอันตราย

50260600/50260600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคัดและแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี

เป้าหมายของโครงการ

สามารถคัดและแยกมูลฝอยอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ปีละ 20 ตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-31)

92.00

31/08/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ได้ 2.86 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.092 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนสิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ได้ 3.10 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.10 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/06/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ 3.58 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.12 ตัน เสนอผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-31)

75.00

31/05/2563 : รายงานผลการดำเนินงานการคัดแยกมูลฝอยอันตรายจากแหล่งกำเนิด ประจำเดือนเมษายน 2563 ได้ 5.00 ตัน เฉลี่ยวันละ 0.17 ตัน ให้ผู้อำนวยการเขตทราบ พร้อมาจัดเก็บมูลฝอยอันตรายประจำเดือนพฤษภาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-29)

70.00

29/04/2563 : ดำเนินการคัดแยกขยะอันตราย ประจำเดือนมีนาคม 2563 ปริมาณ 1,320 กิโลกรัม พร้อมรายงานผู้อำนวยการเขตจตุจักรทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนก.พ. 63 รวม 2,880 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนิน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนมี.ค. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนม.ค. 63 รวม 3,140 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนินน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนก.พ. 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนธ.ค. 62 รวม 3,870 กก. เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนินน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนมกราคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-30)

30.00

30/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำรายงานผลการคัดแยกขยะอันตรายประจำเดือนต.ค-พ.ย. 62 รวม 5,405 กก.เสนอผู้อำนวยการเขต พร้อมดำเนินน คัดแยกขยะอันตรายในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-30)

20.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อมอบหมายภารกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-27)

10.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3265

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3265

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0824

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด 2.2 ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560(993 ตันต่อปี)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 15.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
5.00

100 / 100
3
10.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **