รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

3.1 ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเรื่องที่ได้รับแจ้งจากประชาชน/ผู้รับบริการ : 5026-0855

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนต.ค.- ธ.ค.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนม.ค.- มี.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนเม.ย.- พ.ค.63

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครองดำเนินการตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนที่1ตอบรับเรื่องร้องเรียนภายใน 1 วันทำการนับถัดจากวันที่ศูนย์รับแจ้งทุกข์ฯแจ้งดำเนินการเพื่อดำเนินการแก้ไข ขั้นตอนที่ 2 รายงานผลการดำเนินการแก้ไขโดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินการที่สามารถตอบชี้แจงผู้ร้องได้และมีการติดตามความคืบหน้าการดำเนินการ(กรณีไม่แล้วเสร็จภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่หน่วยงานมีการตอบรับระบบฯ/รายงานครั้งที่1 ทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือน ขั้นตอนที่ 3 สรุปรายงานผลการดำเนินการแก้ไขเรื่องร้องเรียนส่งกองกลางภายในวันที่ 10 ของเดือนมิ.ย.- ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เรื่องที่ได้รับแจ้งระหว่าง 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2562 ส่วนที่ 1 ด้านปริมาณและการตอบสนองในการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้ง (20 คะแนน) ส่วนที่ 2 ด้านคุณภาพการแก้ไขปัญหาและการรายงานผลในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร (80 คะแนน) ส่วนที่ 1 - การรับเรื่อง ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการทุกวันที่ 15 และวันที่ 30 ของเดือนจนกว่าการดำเนินการแล้วเสร็จ - การรายงานการติดตามผล หน่วยงานตอบรับภายใน 1 วันทำการ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการ/พิจารณาเข้าสู่ระบบฯ ภายใน 3 วันทำการ - การส่งรายงาน ส่งรายงานถึงกองกลาง ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป หากทำผิดหักคะแนน เดือนละ 1 คะแนน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ส่วนที่ 1 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ เท่ากับ จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง x 100 จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ2562 ส่วนที่ 2 - ไม่เกิน 5 ประเภทเรื่องในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ 2. เหตุเดือดร้อนรำคาญ 3. ขยะ 4. ถนน 5. อาคาร - หน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จะต้องมีรายละเอียดของผลการดำเนินการที่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ - คุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผล ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ = จำนวนเรื่องที่ถูกต้องX100 จำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องที่มีสถานะเสร็จสิ้นของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ส่วนที่ 1 ร้อยละของจำนวนเรื่องที่ปฏิบัติถูกต้องตามกระบวนการ เท่ากับ จำนวนเรื่องที่ถูกต้อง x 100 จำนวนเรื่องที่ได้รับแจ้งที่ปรากฏในรายงานของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ2562 ส่วนที่ 2 - ไม่เกิน 5 ประเภทเรื่องในระบบเรื่องราวร้องทุกข์ของกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขต 1. กระทำผิดในที่สาธารณะ 2. เหตุเดือดร้อนรำคาญ 3. ขยะ 4. ถนน 5. อาคาร - หน่วยงานได้ระบุสถานะดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว - จะต้องมีรายละเอียดของผลการดำเนินการที่สามารถแจ้งผู้ร้องได้ - คุณภาพการดำเนินการแก้ไขเรื่องที่ได้รับแจ้งและการรายงานผล ร้อยละของจำนวนเรื่องที่มีคุณภาพ = จำนวนเรื่องที่ถูกต้องX100 จำนวนเรื่องตามประเภทเรื่องที่มีสถานะเสร็จสิ้นของหน่วยงานตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)