ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ร้องทุกข์1555 : 50260000-3305

สำนักงานเขตจตุจักร

60.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 60.00

นายสุนทร ทองเพิ่ม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ยาเสพติด เป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศและส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดกรุงเทพมหานคร พบว่ากลุ่มผู้เสพและกลุ่มผู้ต้องหาคดียาเสพติดระบุว่ามีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครมากที่สุด อายุของผู้เสพส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 15 - 19 ปี มากที่สุด (ร้อยละ 30) และพบอายุต่ำที่สุด 10 ปี มีชุมชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังคงเป็นแหล่งจำหน่าย และแพร่ระบาดยาเสพติด จำนวน 879 ชุมชน โดยเป็นพื้นที่วิกฤติยาเสพติดแพร่ระบาดหนัก จำนวน 248 ชุมชน กรุงเทพมหานครตระหนักว่าปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญเร่งด่วน และได้ดำเนินการแก้ไขปัญหา ยาเสพติด ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พ.ศ. 2558 - 2562 โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายภาคประชาชน และชุมชน ซึ่งเป็นผู้ที่ทราบปัญหายาเสพติดในเชิงพื้นที่มากที่สุด จึงได้ดำเนินการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ปัจจุบันมี จำนวน 7,804 คน และดำเนินการจัดตั้งชุมชนร่วมใจระวังภัยยาเสพติด และตามนโยบายของรัฐบาลโครงการประชารัฐร่วมใจต้านภัยยาเสพติด ประกอบกับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแห่งชาติ ได้มีคำสั่งที่ 2/2558 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2558 จัดตั้งศูนย์คณะกรรมการบริหารการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานกรรมการบริหาร มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดยุทธศาสตร์ นโยบาย เป้าหมายในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สั่งการ มอบหมายให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการบูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณและการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รวมทั้งตามมาตรการเร่งด่วนของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และแผนปฏิบัติราชการกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าหมายที่ 1.2.2 เด็กและเยาวชน ไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพ ผู้ติด ทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่มีมาตรฐานและเหมาะสม เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด และเป้าประสงค์ที่ 1.2.2.4 เพิ่มประสิทธิภาพในการอำนวยการ ประสาน และติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

50260100/50260100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตจตุจักร 2 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด 3 เพื่อให้อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ซึ่งเป็นเครือข่าย ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 4 เพื่อให้การอำนวยการด้านการกำกับ ติดตามการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ เขตจตุจักรเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 5 การพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครฯ ความรู้เรื่องยาเสพติด ศิลปะป้องกันตัว ทักษะการใช้วิทยุสื่อสาร ทักษะการ หาข่าว และการวิเคราะห์ข่าว ทักษะและเทคนิคการตรวจค้นและการรวบรวมพยานหลักฐานหรือหัวข้ออื่นๆ ตามที่เห็นสมควร

เป้าหมายของโครงการ

1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน ในพื้นที่เขตจตุจักร กลุ่มเป้าหมายปัจจุบัน จำนวน 287 คน 2 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้รับการพัฒนาศักยภาพ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ชุมชนละ 2 คน จำนวน 84 คน รวมอาสาสมัครฯ ทั้งสิ้น จำนวน 329 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-31)

60.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-30)

5.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินงานตามแผน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50260000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50260000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5026-0821

ตัวชี้วัด : - ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเขต (ผลลัพธ์) - จำนวนคูคลอง/ท่อระบายน้ำที่ได้รับการขุดลอกและเปิดทางน้ำไหลตามแผนของสำนักงานเขตหรือได้รับการร้องขอให้แก้ไข

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 10.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **