รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร : 5027-0851

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 70.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายการที่ 1 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 2.รายการที่ 2-7 อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 5 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน 2 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - ปรับปรุงผิวจราจรตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 7 เส้นทาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ - นับจำนวนถนน ตรอก ซอย ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ใบส่งมอบงาน - ฏีกาเบิกจ่ายเงิน - ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:เป้าหมายที่ ๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด