รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร : 5027-0851

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 7

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100
100 / 100
2
50.00
100
100 / 100
3
70.00
100
100 / 100
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.รายการที่ 1 อยู่ระหว่างหาตัวผู้รับจ้าง 2.รายการที่ 2-7 อยู่ระหว่างการลงนามสัญญาจ้าง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

2. อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 7 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงตามสัญญาจ้าง จำนวน 5 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จตามสัญญา จำนวน 2 ซอย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการปรับปรุงซอยแล้วเสร็จครบถ้วน 100% จำนวน 7 เส้นทาง เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม - ปรับปรุงผิวจราจรตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับงบประมาณ จำนวน 7 เส้นทาง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ - นับจำนวนถนน ตรอก ซอย ที่ได้รับการปรับปรุงแล้วเสร็จ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

- ข้อบัญญัติงบประมาณ พ.ศ. 2563 - ใบส่งมอบงาน - ฏีกาเบิกจ่ายเงิน - ภาพถ่าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
:๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
:๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)