ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 25 (แยก 14 ก,14ข,14ค : 50270000-3150

สำนักงานเขตลาดพร้าว : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวบุญเลิศ มานะกิจ 6914

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

50270300/50270300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงถนน ตรอก ซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวให้ได้มาตรฐานสามารถใช้งานด้านการจราจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

แล้วเสร็จ 100% จำนวน 1 เส้นทาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๓ - ปลอดอุบัติเหตุ
๑.๓.๑ ลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุจราจร%
๑.๓.๑.๑ ปรับปรุงสภาพถนนและจุดเสี่ยงอันตราย

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการส่งสอบงานและการเบิกจ่ายเงินตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท โดยมีการปรับลดเนื้องานและวงเงินลงเหลือ 6,577,955.40บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-26)

65.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-27)

60.00

27/5/2563 : ยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-22)

50.00

22/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-25)

45.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจ้างเหมาตามสัญญาจ้างเลขที่ 22-5-63 ลว. 27 ธ.ค.62 เริ่มสัญญาวันที่ 28 ธ.ค.62 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 14 ก.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 200 วัน วงเงินจ้าง 7,386,030.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงนามสัญญาจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-18)

20.00

18/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประกาศประกวดราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำ TOR และหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-22)

10.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนออกแบบประมาณราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ออกแบบรายการและประมาณราคา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:รายงานขอจ้างเหมาตามระเบียบพัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำราคากลางและ Tor
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการพิจารณาอนุมัติและลงนามสัญญาจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ส่งมอบงาน/ตรวจรับงานจ้าง/เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50270000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50270000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5027-0851

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการปรับปรุงผิวการจราจร

ค่าเป้าหมาย เส้นทาง : 7

ผลงานที่ทำได้ เส้นทาง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(เส้นทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **