รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 5028-1006

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 50.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00
100.0000
100 / 100
2
25.00
100.0000
100 / 100
3
30.00
100.0000
100 / 0
4
50.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างกำหนดวันจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อน เบื้องต้นกำหนดจัดกิจกรรมในเดือนพฤษภาคม 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) จึงเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดออกไปก่อน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินการเตรียมการจัดกิจกรรม โดยจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดกิจกรรมเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า 2019 (โควิด - 19) ทำให้ไม่สามารถรจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดได้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กก

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

กก

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0084 : ข้อมูลผลการแก้ไขพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอาชญากรรม)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0083 : ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอาชญากรรมในกรุงเทพมหานคร)