ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50280000-3295

สำนักงานเขตบึงกุ่ม : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปรียา ทองมา 6259

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร ได้มีนโยบายด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นมาตรการเร่งด่วน ซึ่งปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่ส่งผลกระทบความสงบสุขของประชาชนและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ

50280100/50280100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัมนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของอาสาสมึครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดซึ่งเป็นเครือขายภาคประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

1. พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในชุมชน 2. อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบึงกุ่ม มีการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่ายอื่นๆ เพื่อป้องกันและแก้ไขยาเสพติดในพื้นที่เขตบึงกุ่ม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-03)

100.00

3/9/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์สำหรับการจัดอบรมและกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครฯ เรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมอบรมและกิจกรรมของอาสาสมัครฯ ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : ดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน 15560 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-07-30)

50.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 47.00 (2020-06-30)

47.00

30/06/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา - 19 ทำให้ต้องเลื่อนการจัดกิจกรรมตามโครงการออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-05-28)

46.00

28/05/2563 : เนื่องจากผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 46.00 (2020-04-27)

46.00

27/04/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่า จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-25)

45.00

25/3/2563 : เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโลน่า จึงเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมตามโครงการฯ ออกไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : กำหนดจัดอบรมอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด ในเดือนกุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดวันจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดกิจกรรมในการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลโครงการและรายงานผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50280000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50280000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5028-1006

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมของอาสาสมัครกรุงเทพมหานคร เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย กิจกรรม : 4

ผลงานที่ทำได้ กิจกรรม : 50

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(กิจกรรม)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
25.00

100 / 100
3
30.00

100 / 0
4
50.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **