รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล : 5029-0834

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100
100 / 100
2
30.00
100
100 / 100
3
75.00
0
0 / 0
4
100.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รอความชัดเจนจาก สยป.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว และรายงานอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- สำนักยุทธศาตร์และประมินผลชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามตัวชี้วัด 4.1 วันที่ 28 มกราคม 2563 - สำนักงานเขตออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 วันที่ 13 ก.พ. 2563 - จัดประชุมคณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 เพื่อวางแผนการดำเนินการ วันที่ 14 ก.พ. 2563 - สำนักงานเขตทบทวนสถานะข้อมูลเชิงพื้นที่ปัจจุบันตามภารกิจ ตามแบบ สยป.4.1(2) วันที่ 19 ก.พ. 2563 - สำนักงานเขตนำข้อมูลตามภารกิจมาจัดลำดับความสำคัญจากบัญชีข้อมูลเชิงพื้นที่ระดับสำนักงานเขต - สำนักงานเขตจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลตามแบบ สยป.4.1(4) วันที่ 25 ก.พ. 2563 - ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูลตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูล โดยสำรวจ ช่องทางการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำเข้าระบบบริหารจัดการพื้นที่เขตในกรุงเทพมหานคร วันที่ 28 พ.ค. 2563 - สำนักงานเขตนำเข้าข้อมูลในฐานข้อมูลตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกำกับการพัฒนาฐานข้อมูลอย่างต่อเนื่องทุกเดือน (15 พ.ค. 2563 – 15 ก.ย. 2563) - คณะทำงานดำเนินการตามตัวชี้วัด 4.1 ติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการ - สรุปและรายงานผลการดำเนินการเพื่อทบทวนและพัฒนาปรับปรุงฐานข้อมูลต่อไป (15 ก.ย. 2563)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และได้มีการรวบรวมเก็บไว้ในรูปแบบต่างๆ ในสื่อต่างๆ ฐานข้อมูล (Database) หมายถึง กลุ่มของข้อมูลที่ถูกเก็บรวบรมไว้ โดยมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันโดยไม่ได้บังคับว่าข้อมูลทั้งหมดนี้จะต้องเก็บไว้ในแฟ้มข้อมูล (data file) เดียวกันหรือแยกเก็บหลายๆ แฟัมข้อมูล (Data file) ความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล หมายถึง การจัดการฐานข้อมูล (Database) โดยการนำเข้าข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนรวดเร็วทันสมัยและมีการแบ่งปันการใช้งานข้อมูลตามแผนการพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน และภาพรวมของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ พ.ศ.2563 หน้าที่ 52-53

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ พ.ศ.2563 หน้าที่ 53

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****%
: **** ภารกิจงานประจำของหน่วยงาน ****

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)