ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 : 50290000-3250

สำนักงานเขตสาทร : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายยูสรี หะมะ โทร 7207

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ข้อมูลต่างๆ ทีเกิดจากการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนมีจำนวนมาก ที่เป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นและได้มีการรวบรวมไว้ในรูปแบบต่างๆ แต่ยังไม่ได้มีการรวมเป็นฐานข้อมูลเดียว ทำให้การนำมาใช้ประโยชน์จากข้อมูลไม่เต็มประสิทธิภาพ เพื่อสนองนโยบาลประเทศไทย 4.0 กรุงเทพมหานคร ได้กำหนดเป้าหมายสำคัญในการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานของกรุงเทพมหานครรวมถึงถึงสำนักงานเขตสาทรนั้นจัดทำโครงการพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ขึ้น เพื่อรองรับตามคำรับรองการปฏิบัติราชการฯ มิติที่ 4 การพัฒนาภาพลักษณ์และประสิทธิภพในการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

50290100/50290100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลระดับเขต

เป้าหมายของโครงการ

สำนักงานเขตสาทรมีฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... จัดทำพัฒนาฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และได้รายงานข้อมูลเข้าระบบตามกำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-31)

70.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำพัฒนาฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และขณะนี้ อยู่ระหว่างนำข้อมูลเข้าระบบ โดยกำหนดเป็นทุกๆ เดือน ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-30)

50.00

30/04/2563 : ดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล โดยการนำเข้าข้อมูลผ่านระบบที่ สยป.กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-27)

40.00

27/3/2563 : ได้จัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูลของหน่วยงานและส่งให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-29)

20.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอความชัดเจนจาก สยป.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการประสานจาก สยป.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-27)

10.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจข้อมูลเบื้องต้นตามภารกิจหน่วยงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-23)

5.00

23/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการประสาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:หน่วยงานทบทวนสถานะข้อมูลที่จำเป็นต่อการพัฒนาเป็นฐานข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:หน่วยงานนำข้อมูลตามขั้นตอนข้อที่ 2 จัดลำดับความสำคัญและพิจารณาคัดเลือกภารกิจหลัก
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เมื่อผ่านการพิจารณาจาก สยป. แล้ว หน่วยงานต้องจัดทำแผนพัฒนาฐานข้อมูล และส่งให้ สยป. ภายในมกราคม 63
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:หน่วยงานดำเนินการพัฒนาฐานข้อมูล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:หน่วยงานนำเข้าข้อมูลตามขั้นตอนข้อที่ 5 ภายใน มิถุนายน 2563
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50290000-3250

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50290000-3250

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5029-0834

ตัวชี้วัด : 4.1 ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **