รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น : 5030-1016

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00
100.0000
100 / 100
2
83.00
100.0000
100 / 100
3
90.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำอธิบาย การฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพคลอง หมายถึง การฟื้นฟู ปรับปรุง และคืนสภาพคลอง โดยการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ที่ก่อสร้างแล้วเสร็จตามกำหนด คูณด้วยร้อย หารด้วยจำนวนเขื่อนค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) ที่ได้รับงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด