ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สารจากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้ : 50300000-3325

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

ร.ต.อ.ยุทธ ญาโณทัย

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โครงการก่อสร้างเขื่อนคลองบางโคล่สาร เป็นคลองที่มีความยาวจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงชุมชนห้องเย็น ซึ่งต่อเชื่อมคูระบายน้ำและคลองต่าง ๆ ในพื้นที่เขตบางคอแหลมเป็นการระบายน้ำอีกเส้นทางหนึ่งที่สำคัญ เนื่องจากไหลผ่านชุมชน และบ้านจัดสรร อาทิเช่น ชุมชนห้องเย็น สามารถรับรองน้ำได้ปริมาณมาก แต่เนื่องจากมิได้มีการสร้างเขื่อน ค.ส.ล. จึงทำให้เกิดการพังทลายของดิน เกิดการตื้นเขิน วัชพืชปกคลุมกีดขวางทางน้ำไหล เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ จึงเห็นควรก่อสร้างเป็นเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองดังกล่าว เพื่อประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น และเป็นการกำหนดขอบเขตของคลองสาธารณะให้ชัดเจน ป้องกันการบุกรุกของประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย

50300300/50300300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบระบายน้ำในพื้นที่เขต 2. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับน้ำฝนก่อนระบายน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยา 3. เพื่อป้องกันการบุกรุกที่สาธารณะ

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (ดาดท้องคลอง) คลองบางโคล่สาร จากถนนพระรามที่ 3 ถึงจุดที่กำหนดให้ ให้แล้วเสร็จ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-10)

100.00

10/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-06-22)

97.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-05-25)

95.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา และรออนุมัติเงินประจำงวด เพื่อเบิกจ่ายต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-23)

85.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 83.00 (2020-03-24)

83.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-02-21)

82.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-01-15)

81.00

15/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-12-20)

80.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-11-20)

75.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-10-25)

70.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เบิกจ่ายเงิน
:10%
เริ่มต้น :2020-08-01
สิ้นสุด :2020-08-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3325

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3325

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1016

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการฟื้นฟู ปรับปรุงและคืนสภาพคลองเพื่อเป็นแก้มลิงและมีระบบระบายน้ำดีขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
80.00

100 / 100
2
83.00

100 / 100
3
90.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **