รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง : 5030-1021

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 75.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
55.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลโครงการ - เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1 วันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 53,150 บาท - จัดกิจกรรมกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติแล้ว - เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ เป็นเงิน 8,850 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- ยกเลิกการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด