ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50300000-3309

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

70.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 70.00

นางพรทิพา สาขะจันทร์ โทร.5937

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีวัฒนธรรมอันดีงาม สืบทอดกันมาแต่โบราณ วัฒนะรรมประเพณีต่างๆ ดังกล่าวมีความสำคัญและมีความเกี่ยวข้องกับประวัติความเป็นมาและวิถีการดำรงชีวิตของประชาชน ตลอดจนมีคุณค่าที่จะต้องอนุรักษ์สืบทอดต่อไปยังบรรพชนรุ่นหลังและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้อยู่รวมกันอย่างสันติ มีความเอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ และเอื้ออาทรต่อกัน สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญ จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญ อนุรักษืสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยขึ้น

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของวัฒนธรรม ประเพณีไทยที่ดีงาม และความมีเอกลักษณ์ของไทย 2.เพื่ิอเสริมสร้างความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทย 3.เพื่ออนุรักษ์ส่งเสริมและสืบทอด วัฒนธรรมและประเพณีไทยที่ดีงามและสืบทอดต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน 2.จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน 3.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 350 คน 4.จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 250 คน 5.จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 300 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-19)

70.00

19/8/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-20)

70.00

20/7/2563 : อยู่ระหว่างเตรียมเอกสารการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-22)

70.00

22/6/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา เนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งชะลอการดำเนินการหมวดรายจ่ายอื่น ประกอบกับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 แต่มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-20)

65.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเอกสารกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : เตรียมข้อมูลกิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : ยกเลิกการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-17)

55.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างประสานฝ่ายต่างๆในการจัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : 1. เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 50,000บาท 2. เบิกจ่ายค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม กิจกรรมที่ 2 วันเด็กแห่งชาติ เป็นเงิน 50,000บาท 3. อยู่ระหว่างขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 3 สืบสานประเพณีสงกรานต์ 4.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการทางเสียงตามสายของชุมชน แผ่นพับประชาสัมพันธ์ หนังสือเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ประชาสัมพันธ์ผ่านแอพพิลเคชั่นไลน์และเฟสบุ๊ค เสียงประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-19)

25.00

19/12/2562 : เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์ กิจกรรมที่ 1 วันพ่อแห่งชาติ เป็นเงิน 53,150 บาท เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าภัตตาหารเช้าถวายแด่พระสงฆ์ เป็นเงิน 8,850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-20)

15.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดซื้อวัสดุกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:กิจกรรมสืบสานประเพณีเข้าพรรษา
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01
ขั้นตอน 5
:กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
:20%
เริ่มต้น :2020-07-01
สิ้นสุด :2020-07-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3309

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3309

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1021

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
55.00

100 / 100
3
75.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **