รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต : 5030-1023

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00
100.0000
100 / 100
2
40.00
100.0000
100 / 100
3
70.00
100.0000
100 / 100
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- ศึกษาข้อมูลโครงการ - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนตุลาคม 2562 - เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนพฤศจิกายน 2562 - การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 - อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมฯ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 5,130บาท 2.เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,500 บาท 3.อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสภาเด็กฯ / 17/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมกราคม 2563 / 23/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 5,472 บาท 2.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมที่2 เป็นเงิน 13,448 บาท

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-20/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,394 บาท 2.เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท3.ชดใช้เงินยืมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 24,400 บาท / 20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กฯ 22/6/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท 2.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท 3.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท 4.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 7,560 บาท

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

-

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

-

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด