ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50300000-3308

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวกนกวรรณ วงศ์กระพันธุ์ โทร.5937

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและปรับปรุงวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน กำหนดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ตามความในมาตรา 24 เพื่อมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดำเนินการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนเขต ให้แล้วเสร็จตามมติ การประชุมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 และตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 กำหนดว่า “เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือ ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนอำเภอ สภาเด็กและเยาวชนจังหวัด สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย” ให้ขับเคลื่อนการพัฒนาเด็กและเยาวชนในกรุงเทพมหานคร เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้แสดงความคิดเห็นหรือแสดงออกอย่างสอดคล้องกับความรู้ ความสามารถที่พัฒนาไปตามวัย เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้นำในการพัฒนากรุงเทพมหานครและประเทศต่อไป สำนักงานเขตบางคอแหลม จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนเขต

50301000/50301000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมของสภาเด็กและเยาวชนเขต 2. เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน 3.เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ 4.เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่

เป้าหมายของโครงการ

กิจกรรมที่ 1 อาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1.1 จัดจ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 1 คน ปฏิบัติงานตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563 ปฏิบัติงาน ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตบางคอแหลม 1.2 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต ร้อยละ 5 กิจกรรมที่ 2 จัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต จำนวน 2 กิจกรรม ประกอบด้วย กิจกรรมที่ 2.1 กิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของเด็กและเยาวชนเขต บางคอแหลม ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม 45 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ 5 คน รวมทั้งสิ้น 50 คน ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2.2 กิจกรรมศึกษาแนวทางการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนควบคู่กับการอนุรักษ์ธรรมชาติ ประกอบด้วย เด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางคอแหลม 55 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ จำนวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 60 คน ณ โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 3 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางคอแหลม จำนวน 6 ครั้ง ประกอบด้วยคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางคอแหลม 16 คน และเจ้าหน้าที่ดำเนินโครงการ 4 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน ณ ห้องประชุมเจริญราษฎร์ ชั้น 5 สำนักงานเขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

2020-9-22 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว (เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนสิงหาคม-กันยายน 2563)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-19)

80.00

19/8/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-20)

60.00

20/7/2563 :1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมิถุนายน 2563 2.ยกเลิกการจัดกิจกรรมเนื่องจากสำนักงบประมาณแจ้งชะลอการดำเนินการหมวดรายจ่ายอื่น ประกอบกับเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-22)

55.00

22/6/2563 : เลื่อนการจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-20)

55.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรับสมัครอาสาสมัครสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-20)

55.00

20/4/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 2,394 บาท 2.เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 1,500 บาท 3.ชดใช้เงินยืมกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ เป็นเงิน 24,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-23)

40.00

23/3/2563 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฎิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 5,472 บาท 2.เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมที่2 เป็นเงิน 13,448 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-17)

35.00

17/2/2563 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-20)

30.00

20/1/2563 :1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 5,130บาท 2.เบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 1,500 บาท 3.อยู่ระหว่างจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมสภาเด็กฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-19)

20.00

19/12/2562 : 1.เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนพฤศจิกายน 2562 2.อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่ายเงินค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม การประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต เดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนศึกษาข้อมูลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนโครงการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตบางคอแหลม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เตรียมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินกิจกรรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
:20%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:เตรียมการจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:ดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง
:15%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:รายงานผลการจัดกิจกรรม
:5%
เริ่มต้น :2020-09-30
สิ้นสุด :2020-09-30

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3308

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3308

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1023

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **