รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ/คงไว้ : 5030-1034

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
45.00
100.0000
100 / 100
3
60.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1.) จัดทำโครงการเสนอขอนุมัติ 2.) จัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ในกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3.) จัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพร้อมตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติก 4.) ดำเนินงานตามแผนงาน โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1.)จัดทำประกาศสำนักงานเขตบางคอแหลม เรื่อง นโยบายการลด ละ เลิก การใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ของสำนักงานเขตบางคอแหลม ซึ่งมีความมุ่งมั่นที่จะผลักดัน สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ดำเนินการและบรรลุตามกรอบนโยบายอย่างสม่ำเสมอ และมีการสื่อสารนโยบายนี้ให้แก่บุคลากร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงเผยแพร่ต่อสาธารณชน 2.)ดำเนินงานตามแผนงานฯ โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน และแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมต่างๆของโครงการสำนักงานเขตบางคอแหลม และมีการบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถาานประกอบด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไตรมาสที่ 3 (เดือนเม.ย.-มิ.ย. 63) ดำเนินงานตามแผนงานฯ โดยการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมที่มีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าในชีวิตประจำวัน และแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมต่างๆของโครงการสำนักงานเขตบางคอแหล,รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อFacebook เพจของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอีกหนึ่งช่องทาง และมีการบันทึกปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถาานประกอบด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย เนื่องจากพฤติกรรมการในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบาย และราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าใน ปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จำนวน 27.8 ล้านตัน โดยพบว่าร้อยละ 17 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครประมาณ 4.85 ล้านตัน เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดการปัญหาขยะที่ปลายเหตุ การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ครบวงจรตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บ ขนส่ง และการกำจัด รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้มีการประมาณจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยพลาสติกที่เกิดขึ้น จึงทำให้วิกฤตปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยพลาสติกและโฟมตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอีกด้วย ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน สำนักงานเขตบางคอแหลมเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโฟมเพราะใช้ระยะเวลาในการ ย่อยสลายนาน อีกทั้งยังส่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำ ใบตอง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในปีงบประมาณ 2562 แล้ว ได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการรักษารอบโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีคำนวณ ปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารก่อนดำเนินโครงการลบปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารหลังดำเนินโครงการ หารด้วยปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหารก่อนดำเนินโครงการ คูณ 100 เครื่องมือ 1. แบบรายงานปริมาณการใช้โฟมบรรจุอาหารก่อนและหลังดำเนินโครงการ 2. สถิติ/แบบวัดปริมาณขยะโฟมของสำนักสิ่งแวดล้อม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
:เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด