ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร : 50300000-3277

สำนักงานเขตบางคอแหลม : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธัญลักษณ์ ชุณหพงศ์พิเชษฐ์ 5917

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมถือว่าเป็นบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ในประเทศไทย เนื่องจากพฤติกรรมการในการอุปโภคบริโภคของประชาชนที่นิยมความสะดวกสบาย และราคาถูก ตลอดจนการขยายตัวของชุมชนเมือง จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นในทุกๆปี ซึ่งบรรจุภัณฑ์ถุงพลาสติกและโฟมจะถูกใช้ในระยะเวลาสั้นแต่ใช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก จึงทำให้ปัญหาปริมาณขยะถุงพลาสติกและโฟมตกค้างในสิ่งแวดล้อมมีแนวโน้มสูงขึ้น ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษระบุว่าในปีพ.ศ. 2561 ประเทศไทย มีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น จำนวน 27.8 ล้านตัน โดยพบว่าร้อยละ 17 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นเป็นขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครประมาณ 4.85 ล้านตัน เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ เช่น การจัดการปัญหาขยะที่ปลายเหตุ การบริหารจัดการที่ขาดประสิทธิภาพและไม่ครบวงจรตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก เก็บ ขนส่ง และการกำจัด รวมทั้งการนำกลับมาใช้ใหม่ ทำให้มีการประมาณจำนวนขยะพลาสติกที่ถูกนำกลับมาใช้ประโยชน์เฉลี่ยเพียงร้อยละ 19 ของขยะมูลฝอยพลาสติกที่เกิดขึ้น จึงทำให้วิกฤตปัญหาปริมาณขยะมูลฝอยพลาสติกและโฟมตกค้างอยู่ในสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและคุณภาพสิ่งแวดล้อม อีกทั้งยังเป็นสาเหตุหนึ่งของสภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญอีกด้วย ข้อมูลจากสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ระบุว่าปีพ.ศ. 2560-2561 ปริมาณขยะ มูลฝอยทั้งสิ้น 1,920,294.96 ตัน หรือเฉลี่ยอยู่ที่ 10,551.07 ตันต่อวัน โดยกลุ่มเขตกรุงเทพฯใต้ มีปริมาณขยะมากที่สุด รวม 385,686.71 ตัน หรือเฉลี่ยวันละ 2,119.16 ตัน สำนักงานเขตบางคอแหลมเห็นถึงความสำคัญของการลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และด้านเศรษฐกิจที่รัฐบาลต้องใช้งบประมาณมหาศาลในการกำจัดพลาสติกและโฟมเพราะใช้ระยะเวลาในการ ย่อยสลายนาน อีกทั้งยังส่งกระทบต่อสุขภาพของประชาชนจากสารเคมีในบรรจุภัณฑ์พลาสติกและโฟม ปนเปื้อนกับอาหาร จึงได้จัดทำโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐ สถานประกอบการด้านอาหารและประชาชนในพื้นที่ปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมการอุปโภคบริโภค โดยเลือกใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ถุงผ้า ตะกร้า ปิ่นโต กระติกน้ำ ใบตอง ชานอ้อย พลาสติกชีวภาพ หรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ รวมถึงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนในการกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาเพื่อลดปริมาณขยะประเภทถุงหูหิ้วพลาสติกได้อย่างเป็นรูปธรรมและปฏิบัติได้จริงอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตบางคอแหลม ได้ดำเนินโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในปีงบประมาณ 2562 แล้ว ได้ผลสำเร็จตามตัวชี้วัดได้อย่างเป็นรูปธรรม และดำเนินการรักษารอบโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหาร ในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป

50300400/50300400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อลดปริมาณขยะประเภทหูหิ้วถุงพลาสติกและโฟมในพื้นที่เขตบางคอแหลม 2.เพื่อให้สถานประกอบการในพื้นที่มีวินัยและตระหนักในการใช้ภาชนะบรรจุที่สะอาดและปลอดภัยต่อผู้บริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 3.เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่เขตบางคอแหลมที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาใช้ถุงผ้า ตะกร้า กล่องบรรจุอาหาร ปิ่นโต และกระติกน้ำส่วนตัวแทนการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร

เป้าหมายของโครงการ

กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 252 แห่ง จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้ 1) หน่วยงานราชการอย่างน้อย 1 แห่ง คือ สำนักงานเขตบางคอแหลม 2) สถานประกอบการด้านอาหาร 251 แห่ง ประกอบด้วย - ร้านจำหน่ายอาหาร จำนวน 178 แห่ง - ตลาดประเภทที่ 1, 2 จำนวน 7 แห่ง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต จำนวน 1 แห่ง - มินิมาร์ท จำนวน 40 แห่ง - แผงลอยจำหน่ายอาหาร จำนวน 20 แห่ง - สถานที่จำหน่ายอาหารในโรงเรียน จำนวน 5 แห่ง (โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 1 แห่ง และโรงเรียนเอกชน 4 แห่ง)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : จัดทำเกียรติบัตรและหนังสือชมเชยและขอบคุณของสถานประกอบการกลุ่มเป้าหมายในความร่วมมือโครงการบางคอแหลม ลด ละ เลิก ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรจุอาหารในกลุ่มร้านจำหน่ายอาหาร โรงเรียน ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร ทั้งนี้ได้ดำเนินโครงการฯแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยสรุปผลการดำเนินโครงการโดยภาพรวมและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ เดือนกันยายน 2563 มีความก้าวหน้าร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-25)

85.00

24/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน รวบรวมและเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มสถานประกอบการเป้าหมายเดือนสิงหาคม 2563 รวมทั้งดำเนินการตรวจติดตามและประเมินผลความสำเร็จของโครงการฯตามเป้าหมาย โดยการเริ่มพิจารณากลุ่มสถานประกอบการด้านอาหารตามสถานการณ์การลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารของกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อรวบรวมสถานประกอบการด้านอาหารที่มีกา่รลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารได้มากที่สุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-24)

75.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ การลด ละ เลิก ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร ในสถานประกอบด้านอาหารอย่างต่อเนื่อง และบันทึกปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร พร้อมทั้งยกตัวอย่างสิ่งที่สามารถใช้แทนถุงหูหิ้วพลาติกและโฟมบรรจุอาหารให้เห็นภาพอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ผลักดันให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางคอแหลร่วมกันเป็นหน่วยงานต้นแบบในการใช้ลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร โดยการพกถุงผ้า นำแก้วน้ำส่วนตัว กล่องอาหาร ใช้ในชีวิตประจำมากขึ้นเเละเป็นตัวอย่างให้กับประชาชนที่มาติดต่อภายในหน่วยงาน และมีการติดแผ่นประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเนื้องานร้อยละ 10 มีความก้าวหน้าร้อยละ 75

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-24)

60.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการตามแผนฯ โดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์ลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย และสร้างความตระหนักถึงการลดการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ Facebook เพจของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลอีกช่องหนึ่งอีกด้วย โดยมีเนื้องานนร้อยละ 5 ความก้วนหน้าของงานฯ ร้อยละ 60

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-25)

55.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประชาสัมพันธ์ รณรงค์การลดใช้ถุงหูหิ้วพลาสติก และโฟมบรรจุอาหารในพื้นที่กลุ่มเป้าหมายต่างๆ พร้อมรวบรวมปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในสถานประกอบการด้านอาหาร ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ถึงภัยจากถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารผ่านFacebook ของฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล และยังมีการรณรงค์การมช้ถุงผ้า กล่องอาหาร และแก้วน้ำส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในสำนักงานเขตบางคอแหลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-24)

50.00

24/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์และรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหาร หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และแนะนำถึงภัยอันตรายของถุงพลาสติกหูหิ้วและโฟมบรรจุอาหารที่มีผลต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับรวมรวบปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารในกลุ่มเป้าหมายต่างๆนั้น โดยมีเนื้องานร้อยละ 5 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-24)

45.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อประชาสัมพันธ์ รณรงค์ แนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง หันมาใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร นอกจากนี้มีการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและแจกถุงผ้า กล่องอาหาร ในกิจกรรมโครงการต่างๆของสำนักงานเขตบางคอแหลม เนื้องานร้อยละ 5 ความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 45

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-21)

40.00

21/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำถุงอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และรณรงค์ ประชาสัมสัมพันธ์ภายในสำนักงานเขต เนื้องานร้อยละ 5 คืบหน้าร้อยละ 40

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-24)

35.00

24/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน ดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมายเพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหารอย่างต่อเนื่อง รวมถึงแนะนำถึงอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และรวบรวมปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เนื้องานร้อยละ 5 คืบหน้าร้อยละ 35

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการตามแผนฯ โดยการลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งส่งเสริมให้ตระหนักถึงอันตรายของถุงพลาสติกต่อที่มีสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2562 เนื้องานร้อยละ 5 ความก้าวหน้าร้อยละ 30

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-25)

25.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน จัดประชุมคณะทำงาน คณะกรรมการ และตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานตามโครงการบางคอแหลมรักษ์โลก ลด ละ เลิกถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร เนื้องานร้อยละ 10 คืบหน้าร้อยละ 25

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-10-24)

15.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ และจัดทำแผนลงพื้นที่ เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำ ในกลุ่มเป้าหมายลดปริมาณการใช้ถุงหูหิ้วพลาสติกและโฟมบรรจุอาหาร และอันตรายของถุงพลาสติกต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2562 เนื้องานร้อยละ 10 คืบหน้าร้อยละ 15

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนลงพื้นที่ในกลุ่มเป้าหมาย
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15
สิ้นสุด :2019-10-15
ขั้นตอน 3
:จัดประชุมคณะทำงานและตัวแทนกลุ่มเป้าหมาย
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินงานตามแผนฯ
:50%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจติดตามและประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 6
:มอบป้ายรางวัลประกาศเกียริคุณยกย่อง
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินโครงการและรายงานผลให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50300000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50300000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5030-1034

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด (Best Service) รักษารอบ/คงไว้

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **