รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

5. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา (ผลผลิต) : 5031-0760

ค่าเป้าหมาย วิชา : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ วิชา : 4.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(วิชา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
4.00
100.0000
100 / 100
3
4.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำแผนการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้แล้ว โดยดำเนินการจัดสอน ๔ วิชา ดำเนินการจัดไปแล้ว ๒ ครั้ง ยังดำเนินการไม่ครบตามแผน เพราะงดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้แล้ว โดยดำเนินการจัดสอน ๔ วิชา ดำเนินการจัดไปแล้ว ๒ ครั้ง ยังดำเนินการไม่ครบตามแผน เพราะงดการจัดกิจกรรม เนื่องจากการระบาดของโรคโควิด-19

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม/คำนิยาม - กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - กลุ่มชุมชน คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ - นับจำนวนวิชาชีพเสริมรายได้ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม - ร้อยละความสำเร็จของโครงการ = จำนวนวิชาชีพเสริมรายได้ที่ดำเนินการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม x 100/4

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนวิชาชีพที่ดำเนินกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด