ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50310000-2717

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางฐิติพันธ์ สันตยานนท์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- กลุ่มคน หมายถึง บุคคล หรือกลุ่มชุมชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - บุคคล คือ ประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรม - กลุ่มชุมชน คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันเพื่อดำเนินกิจกรรมหนึ่งหรือเรื่องใดเรื่องหนึ่งในพื้นที่เขตที่จัดตั้งขึ้นตามระเบียบกรุงเทพมหานคร - กิจกรรม หมายถึง กิจกรรม/โครงการ ที่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดำเนินการ

50311000/50311000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการที่กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

- ไม่น้อยกว่า 4 หลักสูตร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/08/2563 : 1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) แนบท้ายคำสั่งฯ ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (ก) ได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมการอบรมได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการไปตามมาตรการห้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4-10 ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/897 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563) โดยดำเนินกิจกรรมตามรายละเอียด ดังนี้ ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 28 กรกฎาคม 2563 ชุมชนราชทรัพย์ ครั้งที่ 5 วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม 2563 ชุมชนปทุมทิพย์ ครั้งที่ 6 วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 ชุมชนยิ้มประยูรพัฒนา ครั้งที่ 7 วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ชุมชนจันทร์เกษม ครั้งที่ 8 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 ชุมชนบุญเหลือ 1 ครั้งที่ 9 วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 ศูนย์เยาวชนเตชะวณิช ครั้งที่ 10 วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563 ชุมชนสวนรื่น ดำเนินการแล้วเสร็จครบทั้ง 10 ครั้งแล้ว 2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 96.00 (2020-08-29)

96.00

29/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-30)

95.00

1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค บัดนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID-19) เริ่มผ่อนคลาย ประกอบกับคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 5/2563 ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 4) แนบท้ายคำสั่งฯ ข้อ 3 การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างได้ (1) กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต (ก) ได้ผ่อนคลายให้สามารถดำเนินกิจกรรมการอบรมได้ ทั้งนี้ต้องดำเนินการไปตามมาตรการห้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมพิจารณาแล้ว เห็นควรจัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 4-10 ในระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 10 สิงหาคม 2563 (ตามหนังสือฝ่ายพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่ กท 7010/897 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2563) 2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-06-29)

90.00

29/06/2563 : อยู่ระหว่างประเมินสถานการณ์ และประสานแนวทางการปฏิบัติจากสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-25)

90.00

25/05/2563 : 1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ 3. ดำเนินการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรส่งเสริมอาชีพ (บุคคลภายนอก) จำนวนเงิน 2,250.-บาท และค่าวัสดุในการฝึกอบรม จำนวนเงิน 92,500.-บาท แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.50 (2020-04-27)

77.50

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-10)

65.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพแล้ว จำนวน 3 ครั้ง (ครั้งที่ 1 วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดเลียบ /ครั้งที่ 2 วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 สำนักงานเขตบางซื่อ / ครั้งที่ 3 วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ชุมชนวัดสร้อยทอง) และอยู่ระหว่างจัดทำหนังสือขออนุมัติเลื่อนกำหนดการจัดกิจกรรมฯ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องมีมาตรการดูแลสุขภาพของประชาชนพร้อมกับการควบคุมการแพร่กระจายของโรคซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นสาธารณภัยอย่างหนึ่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ จึงจำเป็นต้องกำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค 2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.50 (2020-02-06)

52.50

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามตารางการฝึกอบรมที่กำหนดไว้ 2. ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและจากแบบประเมินผลโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-17)

40.00

17/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1. ประสานสำนักพัฒนาสังคมและวิทยากรกำหนดหลักสูตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-11)

10.00

11/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.จัดทำแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เสนอขออนุมัติโครงการและค่าใช้จ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประสานสำนักพัฒนาสังคมและวิทยากร กำหนดหลักสูตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการจัดฝึกอบรมวิชาชีพตามตาราง การฝึกอบรมที่กำหนดไว้
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลจากผลงานของผู้รับการฝึกอบรมและ จากแบบประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลโครงการและจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2717

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2717

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0760

ตัวชี้วัด : 5. มีการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ ไม่น้อยกว่า ๔ วิชา (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย วิชา : 4

ผลงานที่ทำได้ วิชา : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(วิชา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
4.00

100 / 100
3
4.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **