รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

18. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม : 5031-0776

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 56.6700

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
33.93
100.0000
100 / 100
3
56.67
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 50,720,154.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 จำนวน 111,350,410.68 บาท คิดเป็นร้อยละ 33.93

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 จำนวน 180,253,25 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.67

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ตามที่ สงม. กำหนด (ปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3)

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ตามที่ สงม. กำหนด (ปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3)

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ตามที่ สงม. กำหนด (ปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25๖3)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
:เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด