ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การบริหารงานงบประมาณ : 50310000-2740

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางนรินทิพย์ บัวมาศ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามที่ สงม. กำหนด (ปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

50310800/50310800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่ สงม. กำหนด (ปรากฏตามคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

เป้าหมายของโครงการ

หน่วยงานสามารถดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563 รวม 5 หวดรายจ่าย ได้แก่ หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หมวดค่าสาธารณูปโภค หวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมวดเงินอุดหนุน และหวดรายจ่ายอื่น ในแต่ละสิ้นไตรมาส

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

ผลเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 265,930,974.30 บาท คิดเป็นร้อยละ 90.34

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-08-27)

65.00

27/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 220,075,165.46 คิดเป็นร้อยละ 69.19

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-24)

60.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 196,776,599.40 คิดเป็นร้อยละ 61.86

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-26)

55.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 180,253,25 คิดเป็นร้อยละ 56.67

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-28)

50.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 155,610,679.18 คิดเป็นร้อยละ 48.86

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-27)

40.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 135,543,478.91 คิดเป็นร้อยละ 41.36

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-30)

30.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 98,162,679.68 (23 มี.ค.63)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 27.78 (2020-02-27)

27.78

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม 91,170,803.28 คิดเป็นร้อยละ 27.78 (งบกรุงเทพมหานคร 77,983,072.28 บาท + เงินสะสม 13,187,731.- บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-01-29)

22.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 จำนวน 71,742,240.70 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.86 (งบ กทม. 58,554,509.70 บาท + เงินสะสม 13,187,781 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-27)

15.00

27/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2562 จำนวน 50,720,154.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.96

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-30)

10.00

30/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิการยน 2562 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 30,543,917.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 0.00 (2019-11-28)

0.00

ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิการยน 2562 ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม จำนวน 30,543,917.34 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.02

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ผลการเบิกจ่ายในภาพรวม ข้อมูล ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2562 จำนวน 13,872,123.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.20

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปรายงานผลงบประมาณ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2740

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2740

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0776

ตัวชี้วัด : 18. ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.3400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
33.93

100 / 100
3
56.67

100 / 100
4
90.34

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **