รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

23. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 5031-0781

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.0400

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00
100.0000
100 / 100
2
4.04
100.0000
100 / 100
3
4.04
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

อยู่ระหว่างการรอรับการประมเินจากกองงานผู้ตรวจราชการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

แจ้งส่วนราชการในสำนักงานเขตบางซื่อดำเนินการแก้ไข/ปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้เกิดความพึงพอใจต่อประชาชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กองงานผู้ตรวจเข้าจัดเก็บแบบสอบถามความพึงพอใจจากประชาชนแล้ว อยู่ระหว่างรอผลการประเมิน และนำข้อมูลไปปรับปรุงแก้ไข

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

คำนิยาม การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หมายถึง การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกที่มารับบริการจากหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

เป้าหมาย ระดับคะแนน 6 วิธีการคำนวณ (คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 1 + คะแนนผลสำรวจความพึงพอใจฯ ครั้งที่ 2) / จำนวนครั้งของการสำรวจความพึงพอใจฯ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

-

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด