ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ : 50310000-2745

สำนักงานเขตบางซื่อ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจรัญ คุ้มพร้อม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากหน่วยงานกรุงเทพมหานคร หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรงหรือบุคคลากรจากหน่วยงาน/ส่วนราชการทั้งภายในและภายนอกกรุงเทพมหานครที่หน่วยงานนั้นๆให้บริการ การสำรวจครอบคลุมประเด็นต่างๆ เช่น 1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ ขั้นตอนการให้บริการ 2. ความพึงพอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ 3. ความพึงพอใจด้านการบริการผ่านทางระบบอิเล้กทรอนิกส์ 4. ความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก 5. ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานด้านการแก้ไขปัญหาต่างๆ ของหน่วยงาน 6. ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาของหน่วยงาน

50310100/50310100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการที่สำนักงานเขต

เป้าหมายของโครงการ

ประชาชนที่มาติดต่อราชการที่สำนักงานเขต ข้าราชการ ลูกจ้างของหน่วยงานและหน่วยงานอื่น (ผู้ตรวจราชการดำเนินการ) เป้าหมายความพึงพอใจ ระดับ 5 คะแนน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-29)

100.00

29/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ได้รับผลการประเมินจากกองงานผู้ตรวจราชการ และประสานทุกฝ่ายนำข้อคำถามและข้อแนะนำไปปรับปรุงการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/07/2563 : รอผลการประเมินจากกองงานผู้ตรวจราชการ เพื่อนำข้อแนะนำไปปรับปรุงการให้บริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-29)

80.00

29/06/2563 : กองงานผู้ตรวจได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 2

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/05/2563 : ดำเนินการข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจากการสำรวจความพึงพอใจไปปรับปรุงการทำงาน/การให้บริการ และรายงานให้กองงานผู้ตรวจราชการผ่านระบบรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-30)

65.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการพัฒนาการให้บริการจากข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำสุด เพื่อจัดเตรียมรายงานในระบบให้กองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แจ้งผลการประเมินให้ทุกฝ่ายทราบ และนำไปปรับปรุงการบริการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการประเมินความพึงพอใจรอบที่ 2 จากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-29)

50.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กองงานผู้ตรวจได้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจจากประชาชนผู้มาใช้บริการ ณ สำนักงานเขตบางซื่อ ครั้งที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-29)

15.00

29/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการตรวจประเมินจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 13.00 (2019-11-25)

13.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการตรวจประเมินจากกองงานผู้ตรวจราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 8.00 (2019-10-30)

8.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรับการตรวจจากกองงานผู้ตรวจ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รับการสำรวจความพึงพอใจจากกองงานผู้ตรวจราชการ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:นำผลการสำรวจที่ได้รับคะแนนน้อยไปปรับปรุงแก้ไข
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินการปรับปรุง
:35%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50310000-2745

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50310000-2745

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5031-0781

ตัวชี้วัด : 23. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.1970

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
15.00

100 / 100
2
4.04

100 / 100
3
4.04

100 / 100
4
4.20

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **