รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ : 5032-0758

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยังไม่มีความก้าวหน้าเพราะ เนื่องจากต้องเลื่อนกำหนดการดำเนินการเหตุจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 20196 (covid-19)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ยกเลิกกิจกรรมสนับสนนุทั้ง 2 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 16/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ยกเลิกกิจกรรมสนับสนนุทั้ง 2 โครงการ เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 และตามคำสั่งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบรามยาเสพติดแห่งชาติ ที่ 16/2563 ลงวันที่ 2 มิถุนายน 2563

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

กิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ หมายถึง กิจกรรมดังต่อไปนี้ 1. จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 50 2. จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมกับส่วนราชการ และภาคีเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตราชเทวี คิดเป็นความสำเร็จ ร้อยละ 50

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ นับรวมกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับรวมกิจกรรมที่สามารถดำเนินการได้สำเร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด