ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50320000-3142

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางศิริพรรณ คำสอน #6757

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่า ประเทศไทยอยู่ในสถานะนำเข้ายาเสพติดมาบริโภคและลำเลียงไปสู่ประเทศที่สาม ยาบ้ายังคงเป็นยาหลักที่มีการแพร่ระบาด ประกอบกับนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้านปลอดภัย : ชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย (COMMUNITY) และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 – 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตราชเทวี มีนโยบายในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและมีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัย และยาเสพติดทุกชุมชน เพื่อเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจุบันศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตราชเทวี มีอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวี จำนวน 146 คนประกอบกับ แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556 - 2575) ของ ปี พ.ศ. 2562 ได้กำหนดแผนการพัฒนาอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเพิ่มชุมชนละ 1 คน ซึ่งสำนักงานเขตราชเทวี มีชุมชนจำนวน 24 ชุมชน รวมมีอาสาสมัครฯ จำนวนทั้งสิ้น 170 คน เพื่อขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชน ในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเฝ้าระวังภัย ในพื้นที่เขตราชเทวี โดยภารกิจของอาสาสมัครฯ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังภัยต่าง ๆ ในชุมชน เฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมและการแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน สถานศึกษารอบชุมชน ค้นหาและชักจูงผู้เสพ/ ผู้ติดยาเสพติดให้เข้ารับการบำบัดรักษาในระบบสมัครใจ ติดตาม ดูแล และช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดที่ผ่าน การบำบัดรักษา ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและแจ้งเหตุต่าง ๆ มายังสำนักงานเขต และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเขตราชเทวี ได้เห็นความสำคัญของเครือข่ายภาคประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวีขึ้น

50320100/50320100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

อาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตราชเทวี จำนวน 146 คน รายใหม่ 24 คน รวม 170 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-06-30)

10.00

30/6/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ไม่ได้รับอนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่สามารถดำเนินกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-31)

60.00

31/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินงานจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-29)

60.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดความก้าวหน้าฯ จากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-31)

60.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอรายละเอียดจากผู้เกี่ยวข้อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี่

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-27)

60.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายละเอียดโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ติดต่อประสาน เชิญวิทยากร ประสานสถานที่จัดกิจกรรม
:20%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:50%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลจัดกิจกรรมให้ผู้บริหารทราบ
:10%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3142

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3142

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0758

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดตามภารกิจ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **