รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม : 5032-0764

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
89.96
0.0000
0 / 0
4
89.96
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ยังไม่สามารถประมวลผลความก้าวหน้าได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- อยู่ระหว่างประมวลผลความสำเร็จของการดำเนินการ

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-กำหนดจัดการอบรม 3 หลักสูตร ๆ ละ 25 คน 1.หลักสูตรแต่งหน้าทำผม (วันที่ 7,8,14,15,21 ธันวาคม 2562) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.67 2.หลักสูตรเพ้นท์เล็บ (วันที่ 22,28,29 ธันวาคม 2562 และ 4,5 มกราคม 2563) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90 3.หลักสูตรควิลท์ผ้า (วันที่ 11,12,18,19,25 มกราคม 2563) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.20 3. คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 3 หลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 89.96

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-กำหนดจัดการอบรม 3 หลักสูตร ๆ ละ 25 คน 1.หลักสูตรแต่งหน้าทำผม (วันที่ 7,8,14,15,21 ธันวาคม 2562) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 89.67 2.หลักสูตรเพ้นท์เล็บ (วันที่ 22,28,29 ธันวาคม 2562 และ 4,5 มกราคม 2563) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90 3.หลักสูตรควิลท์ผ้า (วันที่ 11,12,18,19,25 มกราคม 2563) มีผู้เข้าร่วมการอบรม ได้รับคะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 90.20 3. คะแนนเฉลี่ยรวมของทั้ง 3 หลักสูตรเท่ากับ ร้อยละ 89.96

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. ผู้เข้ารับการอบรม หมายถึง เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปที่เข้าร่วมอบรมวิชาชีพกับสำนักงานเขตราชเทวี 2. ความรู้ หมายถึง ความเข้าใจและความสามารถในการปฏิบัติ 3. การประเมินแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 3.1 ภาคทฤษฎี คะแนนเต็ม 10 ผู้ที่จะผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนมากกว่า 6 คะแนน 3.2 ภาคปฏิบัติ คะแนนเต็ม 10 การให้คะแนนเป็นการพิจารณาของวิทยากรผู้ฝึกสอน 4. ผู้ผ่านการประเมินต้องได้รับคะแนนประเมินไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70 [(3.1 + 3.2)/20] * 100

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ จำนวนผู้ผ่านการประเมิน หารด้วย จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งหมด คูณด้วย 100

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

การจัดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด