ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50320000-3148

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวอรทัย ศรีประไหม #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีประชากรอาศัยอยู่ประมาณ 10 ล้านคน ทั้งประชาชนตามทะเบียนราษฎรและประชากรแฝง มีประชากรจำนวนไม่น้อยที่ประสบปัญหารายได้ไม่เพียงพอต่อค่าใช้จ่าย ประกอบค่าครองชีพที่สูงขึ้น ทำให้ประชากรได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้มีความอยู่ดีกินดี เสริมสร้างรายได้เพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต จึงเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจเข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพในหลักสูตรต่าง ๆ

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีวิชาชีพติดตัว สามารถนำไปประกอบอาชีพได้ 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่่มอาชีพ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 3. บรรเทาปัญหาเศรษฐกิจในครอบครัว ลดปัญหาการว่างงาน

เป้าหมายของโครงการ

จัดอบรมวิชาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 5 ครั้ง ๆ ละ 25 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-03-19)

100.00

19/3/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-02-18)

90.00

18/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2563 และเบิกจ่ายเงินค่าสมนาคุณวิทยากร เป็นเงิน 24,150.-บาท ค่าอาหารทำการนอกเวลา เป็นเงิน 6,300.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-29)

60.00

29/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 3 หลักสูตร แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2563 และได้ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ จำนวน 24,850.- เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารเพื่อจัดทำฎีกาเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากร และค่าอาหารทำการนอกเวลา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดอบรมวิชาชีพ หลักสูตรที่ 1 การแต่งหน้าทำผม และอยู่ระหว่างการจัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ เปิดสอนฝึกอาชีพ จำนวน 3 หลักสูตร ๆ ละ 25 คน ดังนี้ 1.เพ้นท์เล็บ 2.แต่งหน้าทำผม 3.งานควินท์ โดยจะดำเนินการฝึดอบรมวิชาชีพ ประมาณ เดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563 ณ สำนักงานเขตราชเทวี หรือชุมชนในพื้นที่เขตราชเทวี และอยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการฝึกอาชีพ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3148

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3148

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0764

ตัวชี้วัด : ร้อยละผู้ผ่านการอบรมวิชาชีพมีความรู้สามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือสร้างรายได้เสริม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.96

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
89.96

0 / 0
4
89.96

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **