รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในเขตราชเทวี : 5032-0766

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ยังไม่สามารถดำเนินการได้

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ไม่สามารถจัดกิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรมได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ไม่สามารถจัดกิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรมได้ เนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ต้องงดจัดกิจกรรม

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นับจำนวนช่องทางที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ที่มี/จัดขึ้นในเขตราชเทวี

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนช่องทางที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ที่มี/จัดขึ้นในเขตราชเทวี

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

นับจำนวนช่องทางที่ได้ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ความรู้ เกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี ที่มี/จัดขึ้นในเขตราชเทวี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด