ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50320000-3150

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวพูนลาภ ทวีวัยเลิศวุฒิ #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

จากอดีตจนถึงปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความหลากหลาย ทั้งภาษา และชาติพันธุ์ แต่ก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปกติสุข สังคมไทยเป็นสังคมที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีที่คล้ายคลึงกัน มีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกัน เป็นสังคมที่เคารพศรัทธาในบวนพุทธศาสนาเหมือนกัน ถึงแม้ว่าในปัจจุบันสังคมไทยจะเปลี่ยนแปลงไปตามบทบาทการดำรงชีวิตในสังคม ตามสภาพแวดล้อมของสังคมโดยมีการปรับตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม เพื่อไปสู่การพัฒนาประเทศและนำพามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในทางเศรษฐกิจ และความอยู่ดีกินดีของประชาชน

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริม และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย 2. เพื่อทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

เป้าหมายของโครงการ

1) งานลอยกระทง : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน 2) งานสงกรานต์ : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน 3) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน 4) งานวันเข้าพรรษา : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 100 คน 5) งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว : มีประชาชนเข้าร่วมงาน จำนวน 200 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๔ รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมแก่ประชาชนในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-08-13)

10.00

13/08/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในงวดที่ 3 และไม่สามารถจัดกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : ไม่ได้รับอนุมัติงบประมาณในกิจกรรมที่ 3 - 5

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

ไม่ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 3 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมที่ 3 - 5 ได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 งานสงกรานต์ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดแล้ว และดำเนินการยกเลิกการจัดกิจกรรมที่ 2 งานสงกรานต์ เนื่องจากสถาการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-07)

60.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดรูปแบบการจัดงานและสถานที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนกำหนดรูปแบบงาน กิจกรรมที่ 2 งานสงกรานต์ และรวบรวมเอกสารขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินรางวัลการประกวดกระทง จำนวน 6,500.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-13)

60.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ และดำเนินการในกิจกรรมที่ 1 งานลอยกระทง โดยการจัดประกวดกระทง ประเภทสวยงาม ระดับประถมศึกษา เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนวัดดิสหงสาราม แรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างจัดทำเอกสารเบิกจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3150

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3150

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0766

ตัวชี้วัด : จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในเขตราชเทวี

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 3

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 0

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **