รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต : 5032-0767

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00
100.0000
100 / 100
2
100.00
100.0000
100 / 100
3
100.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน 2 ครั้ง 1. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 2. วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 2. วันที่ 16 ธันวาคม 2562

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-จัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน 2 ครั้ง ดังนี้ 1. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 2. วันที่ 16 ธันวาคม 2562

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต หมายถึง การจัดประชุมสามัญสภาเด็กอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 มาตรา 38

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

1. นับจำนวนครั้งของการจัดประชุม 2. การประชุมเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด และระเบียบกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 ข้อ 9 - มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด - ให้สมาชิกลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเข้าร่วมการประชุม โดยมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อน มีการลงทะเบียนอย่างน้อยเจ็ดวัน - ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำการลงทะเบียน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนมีการประชุม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1. นับจำนวนครั้งของการจัดประชุม 2. การประชุมเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กำหนด และระเบียบกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประชุมของสภาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2560 ข้อ 9 - มีสมาชิกมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมด - ให้สมาชิกลงทะเบียนเพื่อแสดงตนเข้าร่วมการประชุม โดยมีการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อน มีการลงทะเบียนอย่างน้อยเจ็ดวัน - ประกาศรายชื่อสมาชิกที่ทำการลงทะเบียน ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อยเจ็ดวันก่อนมีการประชุม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด