ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50320000-3151

สำนักงานเขตราชเทวี : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวพูนลาภ ทวีวัยเลิศวุฒิ #6785

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดแนวทางและวิธีการในการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบัน และมุ่งเน้นให้สภาเด็กและเยาวชนเป็นกลไกในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม ตลอดจนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

50321000/50321000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและยาวชน 2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรู้เท่าทัน ปัญหาของเด็กและเยาวชนในปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์อนเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนและสังคม

เป้าหมายของโครงการ

1. จ้างอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชน จำนวน 1 อัตรา 2. จัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-16)

10.00

16/09/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจากไม่ได้รับงบประมาณ และมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-08-13)

60.00

13/08/2563 : เบิกจ่ายค่าอาหารว่างการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตราชเทวี ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และครั้งที่ 2 วันที่ 15 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 500.-บาท (ครั้งละ 250.-บาท)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-15)

60.00

15/07/2563 : ไม่สามารถจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชน และไม่สามารถจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนได้ เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ได้เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในการประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขต ครั้งที่ 1 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 และครั้งที่ 2 วันที่ 16 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 500.-บาท เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-17)

60.00

17/06/2563 : ไม่สามารถจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขตราชเทวีได้, ไม่สามารถจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-20)

60.00

ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสภาเด็กและเยาวชนเขตได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-19)

60.00

19/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 แต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อเด็กและเยาวชน จึงได้ขออนุมัติเลื่อนการจัดกิจกรรมออกไปก่อน จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-07)

60.00

7/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานวิทยากร และสถานที่ในการศึกษาดูงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-16)

60.00

16/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานสภาเด็กและเยาวชนเขตราชเทวี เพื่อจัดกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวขน โดยจะจัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดสมุทรสงคราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-12-20)

60.00

20/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2562 จัดประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ วิทยาลัยดุสิตพณิชยการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-11-13)

40.00

13/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณ จัดทำประกาศรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขตราชเทวี จัดทำประกาศรับลงทะเบียนแสดงตนของสมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเขตราชเทวี เพื่อประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ประชุมคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตราชเทวี เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ วิทยาลัยดุสิตพณิชยการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามรายละเอียด/กิจกรรมที่กำหนดในโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปและรายงานผลการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50320000-3151

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50320000-3151

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5032-0767

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **