รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย : 5034-0875

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
84.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดทำเเผนออกหน่วยเคลื่อนที่เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเเก้ไขปัญหาหนี้สินเเละความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ข้าราชการ/ลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ลูกจ้างสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 8 ครั้ง ผู้เข้าร่วม 800 คน วันที่ 18,19,25,26 มกราคม, 3,4,5,6 กุมภาพันธ์ 2563

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- ติดตามผู้ผ่านการอบรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- ดำเนินการสำรวจติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรมจากกลุ่มเป้าหมาย 800 คน สามารถจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ได้ จำนวน 672 คน คิดเป็นร้อยละ 84.00

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

การเข้ามาใช้บริการและการจัดกิจกรรม หมายถึง กิจกรรมส่งเสริมการออม กิจกรรมการอบรมให้ความรู้ การให้บริการต่างๆ ภายในและภายนอกสถานที่ของศูนย์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย คูณ 100 หารด้วยจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

แบบติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
:เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0433 : จำนวนและข้อมูลการจัดทำชุดข้อมูลความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่เขตกรุงเทพมหานครได้รับการพัฒนา ปีปัจจุบัน และย้อนหลัง 5 ปี)