ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50340000-3439

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายวิรัช ฮงสวัสดิ์ โทร. 6386

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็กเห็นถึงความสำคัญของปัญหาความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และปัญหาด้านหนี้สินของประชาชนในพื้นที่เขต ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้มีความมุ่งมั่นที่จะหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้กับประชาชน โดยได้ยึดแนวทางการดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมการวางแผนทางการเงินเพื่อขจัดปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

50341000/50341000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนในพื้นที่เขตเห็นความสำคัญของการทำบัญชีครัวเรือนสำหรับนำไปใช้ในการศึกษาสภาวะทางการเงินของตนเองและครอบครัว 2. เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ รู้จักการสร้างวินัยในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเอง เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจของตนเองและครอบครัวต่อไป 3. เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของประชาชนในพื้นที่เขต ผ่านการให้คำปรึกษาแนะนำองค์ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สิน และการบริหารจัดการหนี้สิน จากเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมรณรงค์และการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การบริหารจัดการเงินออมและวิธีการบริหารจัดการหนี้สินให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชน หน่วยงานเอกชน และโรงเรียนในสังกัดพื้นที่เขตประเวศ จำนวน 800 คน 2. ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการออมเงิน การบริหารเงินออม ให้แก่ผู้สนใจเป็นรายบุคคล 3. ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมถึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาหนี้สินเป็นรายบุคคล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-27)

100.00

27/08/2563 : ติดตามผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 672 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-29)

90.00

29/7/2563 : - ติดตามผู้ผ่านการอบรมที่จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย - ส่งคืนงบประมาณเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 10,000 บาท - รวบรวมเอกสารสรุปผลการสำรวจเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-25)

80.00

25/6/2563 : - จัดทำหนังสือขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง - ประสานชุมชนในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-22)

70.00

22/5/2563 : - ชะลอการจัดกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - ติดตามผู้ผ่านการอบรมที่จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-29)

65.00

29/04/2563 : - ชะลอการจัดกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-26)

60.00

26/3/2563 : - จัดทำแผนลงกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการอออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน - จัดกิจกรรมของศูนย์บริการเงินออมครอบครัว วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนเปรมฤทัยล๊อก 17 วันที่ 7 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวงจำกัด - จัดทำรายงานส่งสำนักพัฒนาสังคม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : - ชดใช้เงินยืมใช้ในราชการ งวดที่ 1 ในการจัดกิจรรม วันที่ 18, 19, 25, 26 มกราคม 2563 6. จัดอบรมให้กับลูกจ้างสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 ราย วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ 7. จัดอบรมให้กับลูกจ้างสำนักสิ่งแวดล้อม จำนวน 100 ราย วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ 8. จัดอบรมให้กับลูกจ้างสำนักสิ่งแวดล้อม (รอบเช้า) จำนวน 100 ราย วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ - ขอเงินประงวดที่ 2 เพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินในเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : - จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรม - จัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สิน 1. จัดอบรมให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 100 ราย วันที่ 18 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ 2. จัดอบรมให้กับข้าราชการ/ลูกจ้างฝ่ายรักษาความสะอาดฯ จำนวน 100 ราย วันที่ 19 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานเขตประเวศ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินกับประชาชนในชุมชน 4. ชุมชนคลองปักหลักพัฒนา จำนวน 100 ราย วันที่ 25 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชน 5. ชุมชนร่วมใจพัฒนา จำนวน 100 ราย วันที่ 26 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : สำรวจความต้องการของชุมชน สถานศึกษา ในพื้นที่เขตประเวศ และประชาสัมพันธ์แผนการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-28)

15.00

28/11/2562 : จัดทำแผนการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินและแก้ไขปัญหาหนี้สินกับประชาชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : ขออนุมัติโครงการและเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:5%
เริ่มต้น :2019-10-15 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-15 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ได้รับอนุมัติงบประมาณ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-16 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-16 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สำรวจกลุ่มเป้าหมายและออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ด้านการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สำรวจเด็ก เยาวชน ประชาชนในชุมชนว่ามีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ของตนเองและครอบครัวอย่างต่อเนื่องหรือไม
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายตามโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ประเมินผลโครงการและจัดทำรายงานนำเรียนผู้บริหารทราบ
:5%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3439

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3439

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0875

ตัวชี้วัด : ร้อยละของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 50

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 84

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
84.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **