รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง : 5034-0901

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
75.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

1)สำรวจคลองในพื้นที่ 2)เตรียมจัดทำแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

1)ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน 2)จัดทำร่างแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

1)ขออนุมัติแผน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

นิยาม 1. แผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง หมายถึง แผนพัฒนาฟื้นฟูคลอง อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าโดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจำทุกปี 2. การพัฒนาและฟื้นฟูคลอง หมายถึง การปรับภมิทัศน์คลองในพื้นที่โดยการดูแลสภาพคู คลองให้สะอาด ไม่มีขยะ ผักตบชวา วัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ และการพัฒนาปรับปรุงสภาพพื้นที่ ทางเดินริมคลอง ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม ตามความเหมาะสมของพื้นที่ 3. เป้าหมาย หมายถึง การจัดทำแผนพัฒนาและฟื้นฟูคลองของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงเทพตะวันออก จำนวน 9 เขต เขตละ 1 กลุ่ม ประกอบด้วย สำนักงานเขตคลองสามวา คันนายาวบึงกุ่ม ประเวศ บางกะปิ สะพานสูง มีนบุรี ลาดกระบัง หนองจอก 4. วิธีการดำเนินงาน 4.1 ขั้นตอนการเตรียมการจัดทำแผน - สำรวจแลรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของ คลอง โดยมีภาพถ่าย หรือ แผนที่ประกอบ - แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพิ้นที่เขต - คณะทำงานศึกษาสภาพปัญหา วิเคราะห์สถานการณ์ทั่วไปของเขต - จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อทำการทบทวนและคัดเลือกแนวทางการพัฒนาที่จะนำมาใช้ในการจัดทำแผนฯ - จัดการประชุมคณะทำงานร่วมกับคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ 4.2 การจัดทำ - คณะทำงานฯ ตำเนินการจัดทำร่างแผนพัฒนาฯ โดยมีเค้าโครงประกอบด้วย 2 ส่วน 1)สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเขต 2) กรอบของแผน - คณะทำงานฯ เสนอร่างแผนพัฒนา และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะ - คณะทำงานฯ นำร่างแผนพัฒนาฯ ที่ปรับปรุงแล้วเสนอคณะกรรมการฯเพื่อพิจารณา 4.3 การอนุมัติแผน คณะกรรมการฯพิจารณาร่างแผนพัฒนาฯ ที่คณะทำงานปรับปรุงแล้ว นำเสนอผู้อำนวยการเขต เพื่อพิจารณาอนุมัติ 4.4 การประกาศใช้แผน - สำนักงานเขตประกาศใช้แผนพัฒนาและบำรุงรักษาคลองในพื้นที่แล้วให้ผู้ประสานแผนพัฒนาระดับเขตดำเนินการแจ้งส่วนราชการทาราบ - สำเนาแจ้งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จากความก้าวหน้าตามข้ั้นตอนการดำเนินงาน

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

กิจกรรมและรายงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
:เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0512 : จำนวนและข้อมูลกฏหมาย ระเบียบที่มีการเสนอปรับปรุงแก้ไข และผลการแล้วเสร็จ)

ตาราง : กลุ่มงานพัฒนากฎหมาย (รักษาสถานภาพ)

หน่วยงาน : สำนักงานกฎหมายและคดี

คำอธิบายตาราง : รักษาสถานภาพฐานข้อมูลของหน่วยงานที่ดำเนินการเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

idbudgetyearmonth_amount_lawamount_inmeetingadddateupdatedate
12562ตุลาคม212020-06-022020-06-02
22562พฤศจิกายน212020-06-022020-06-02
32562ธันวาคม222020-06-022020-06-02
42563มกราคม212020-06-022020-06-02
52563กุมภาพันธ์222020-06-022020-06-02
62563มีนาคม322020-06-022020-06-02
72563เมษายน222020-06-022020-06-02
82563พฤษภาคม402020-06-022020-07-14
92563มิถุนายน002020-07-142020-07-14
102563กรกฎาคม202020-08-132020-08-13
112563สิงหาคม002020-09-162020-09-16
122563กันยายน002020-09-162020-09-16
132564ตุลาคม 2563002020-10-272020-10-27