ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

แผนขุดลอกคูคลองและเปิดทางน้ำไหลในพื้นที่เขตประเวศ : 50340000-3514

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายชูเกียรติ เชิดโฉม โทร.6365

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพี้นที่ เนื่องจากคูคลองในพื้นที่มีสภาพตื้นเขิน เกิดจากการไหลของดินริมตลิ่งและมีวัชพีชปกคลุม ประกอบกับเป็นช่วงฤดูผน ทำให้การระบาน้ำเป็นไปอย่างยากลำบาก เพื่อช่วยให้การระบายน้ำเป็นไปด้วยความสะดวก ลดปัญหาน้ำขัง เน่าเสีย รวมไปถึงการหมักหมมของเศษขยะบริเวณคูคลองข้างถนน ช่วยลดปัญหาเรื่องความสกปรกและกลิ่นเหม็นเน่าเสียได้อีกทางหนึ่ง

50340300/50340300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อฟื้นฟูสภาพของแหล่งนำ้ไม่ให้มีการตื้นเขิน 2. เพือให้การคมนาคมทางน้ำสะดวก 3. เพื่อให้เกิดการะบายน้ำที่ดีเมื่อถึงฤดูฝน 4. เพื่อเป็นการป้องกันน้ำท่วม 5. เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

เป้าหมายของโครงการ

สามารถบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ฟื้นฟูสภาพแหล่งนำ้ไม่ให้มีการตื้นเขินและป้องกันน้ำท่วม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-04-24)

100.00

24/4/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-03-23)

76.00

23/3/2563 : 1.ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคลอง จำวน 2 แห่ง 1.1 ลำรางแยกคลองสองห้อง จากคลองสองห้อง ถึงสุดระยะที่กำหนด ความยาว 720 เมตร 1.2 คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทาง 1,200 เมตร 1.3 ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 2.7 ตัน 2. ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำเดือนมีนาคม 2563 คลองตาเปีย ช่วงจากคลองกระทุ่มแจ้ ถึงคลองสองห้อง ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคลอง จำวน 2 แห่ง 1) คลองโรงแถว จากคลองอาจารย์พร ถึงคลองแยกคลองอาจารย์พร ความยาว 2,300 เมตร 2) คลองแยกคลองอาจารย์พร จาก คลองอาจารย์พร ถึง คลองโรงแถว เป็นระยะทาง 1,200 เมตร 2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3.5 ตัน 3) ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 (เมื่อวันที่ 19 มกราคม -18 กุมภาพันธ์ 2563) บริเวณคลองตาเปีย ช่วงจากคลองกระทุ่มแจ้ ถึง คลอสองห้อง ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-25)

40.00

25/1/2563 : 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคลองอาจารย์พร จาก คลองปากน้ำถึงคลองต้นตาล เป็นระยะทาง 2,550 เมตร 2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3 ตัน 3) ดำเนินกิจกรรม "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ"อย่างยั่งยืน ประจำเดือนมการาคม บริเวณคลองตาเปีย ช่วงจากคลองกระทุ่มแจ้ ถึง คลอสองห้อง ความกว้าง 10-12 เมตร ยาว 2,900 เมตร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-25)

30.00

25/12/2562 : 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู ลำรางแยกคลองปักหลัก จาก คลองปักหลัก ถึงสุดลำราง เป็นระยะทาง 400 เมตร 2) ใช้แรงงานคลองวัดตะกล่ำ จาก คลองหนองบอน ถึง คลองสาหร่าย เป็นระยะทาง 700 เมตร 3) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 2.2 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : 1) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู คลองตาเปีย จาก คลองกระทุ่มแจ้ ถึง คลองสองห้อง เป็นระยะทาง 2,900 เมตร 2) ได้ปริมาณวัชพืชและผักตบชวา เป็นจำนวนน้ำหนักที่เก็บกำจัดได้ 3 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : 1) จัดทำแผนประจำปี 2563 2) ดำเนินการสำรวจคู คลอง 3) ใช้แรงงานคนดำเนินการขุดลอกคู คลองตาสาด(คลองคู้) เป็นระยะทาง 1,850 เมตร 4) ได้ปริมาณขยะ วัชพืช จำนวน 2.7 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนออนุมัติแผน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานตัวชี้วัด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3514

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3514

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0901

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการจัดทำแผนการพัฒนาและฟื้นฟูคลอง

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
75.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **