รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 5034-0904

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 1: 100.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00
100.0000
100 / 100
2
50.00
100.0000
100 / 100
3
80.00
0.0000
0 / 0
4
100.00
100.0000
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 1.จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ 2.จัดทำฐานข้อมูลจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่เขตประเวศ 3. จัดทำแผนปฏิบัติงาน 4.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 12 แห่ง 2.สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 15 ราย

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 23 แห่ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 15 แห่ง 2. รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. สถานประกอบการ หมายถึง สถานประกอบการที่ดำเนินการในกิจการเสี่ยง 5 ประเภท ได้แก่ กิจการเกษตร กิจการประมง กิจการขนส่ง กิจการก่อสร้าง กิจการสถานบันเทิง/บริการ 2. การเฝ้าระวังภัยและป้องกันยาเสพติด หมายถึง เฝ้าสังเกต สอดส่องดูแล รณรงค์ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดในสถานประกอบการ

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและป้องกันยาเสพติดคูณด้วย 100 หารด้วยจำนวนสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่เขตประเวศ

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

1.1 จัดทำแผนปฏิบัติงานออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับพิษภัยยาเสพติดและตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการและออกปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและนำข้อมูลเข้าในระบบ NISPA 1.2 สนับสนุนการรณรงค์ การจัดนิทรรศการ และเผยแพร่สื่อความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง


ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0026 : ข้อมูลค่า DO ของคู คลองในพื้นที่ จำแนกตามจุดตรวจวัด)

ข้อมูลประกอบที่ 2 : (stat_bma0028 : ข้อมูลจุดตรวจวัดคุณภาพน้ำจำแนกตามแม่น้ำคูคลอง)