ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เฝ้าระวังภัยและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ : 50340000-3503

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวมลติชา พลผอม โทร. 6368

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ ซึ่งประชากรวัยแรงงานเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า จากข้อมูลของสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด (บสต.) จะพบว่าผู้เข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดส่วนใหญ่อยู่ในวัยเริ่มต้นทำงานถึงวัยแรงงาน จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า “สถานประกอบการ” เป็นพื้นที่ที่มีประชากรเป้าหมายซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงจำนวนมากหากแรงงานจำนวนนี้เข้าไปเกี่ยวข้องหรือได้รับผลกระทบจากการใช้ยาเสพติด ย่อมส่งให้ผลผลิตลดลงเกิดอุบัติเหตุจากการทำงานเพิ่มขึ้น ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการชดเชยความเสียหายค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเกิดความขัดแย้งในหมู่ผู้ใช้แรงงานเกิดการโจรกรรมทรัพย์สินในสถานประกอบการและภาพลักษณ์ขององค์กรเสียไปเนื่องจากมีปัญหายาเสพติด ดังนั้นทุกภาคส่วนจะต้องประสานความร่วมมือแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจัง สำนักงานเขตประเวศ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่กระจายไปสู่วงกว้าง จึงได้จัดทำโครงการเฝ้าระวังภัยและป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดของพนักงานในสถานประกอบการของพื้นที่เขตประเวศ

50340400/50340400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อเฝ้าระวังภัยและป้องกันมิให้มีการแพร่กระจายยาเสพติดในสถานประกอบการ 2 เพื่อรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องพิษภัยยาเสพติด รวมทั้งป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ 3 เพื่อดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละ 55 ของสถานประกอบการมีการเข้าร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและป้องกันยาเสพติด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-26)

100.00

26/8/2563 : รวบรวมข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารทราบ ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 15 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-29)

70.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-28)

60.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-26)

50.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 10 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-27)

40.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 8 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-28)

30.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 5 แห่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-26)

25.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... 1.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมการดำเนินงานป้องกันแก้ไข และเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดแก่ผู้ประกอบการ จำนวน 12 แห่ง 2.สุ่มตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานกลุ่มเสี่ยงในสถานประกอบการ จำนวน 15 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำฐานข้อมูลจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่เขตประเวศ 2. จัดทำแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำฐานข้อมูลจำนวนสถานประกอบการในพื้นที่เขตประเวศ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานและออกปฏิบัติงานตามแผน โดยดำเนินกิจกรรม จำนวน 6 กิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:นำฐานข้อมูลจำนวนสถานประกอบการเข้าในระบบ NISPA
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สนับสนุนการรณรงค์ การจัดนิทรรศการ และเผยแพร่สื่อความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3503

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3503

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0904

ตัวชี้วัด : ร้อยละของสถานประกอบการที่ร่วมดำเนินการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 55

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **