รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ : 5034-0922

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 250.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1672.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,672.00
0.0000
0 / 0
2
0.00
0.0000
0 / 0
3
0.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

ได้ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการตามโครงการได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต สรุปผลการปฏิบัติงาน 1.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 132 ครั้ง (อยู่ระหว่างปิดเทอม) 2.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 792 ครั้ง 3.ผลการปฏิบัติงานประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 748 ครั้ง รวมผลการดำเนินการรายไตรมาสที่ 1 จำนวน 1,672 ครั้ง

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

-

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

1. อาสาจราจร/เทศกิจจราจร หมายถึง เจ้าหน้าที่เทศกิจหรือผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรอาสาจราจร 2. การอำนวยความสะดวกด้านจราจร หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้านงานจราจรในบริเวณต่าง ๆ เช่น หน้าโรงเรียน แหล่งชุมชน ป้ายรถประจำทาง เป็นต้น 3. ประชาชน หมายถึง ผู้สัญจรและผู้ใช้ยวดยานพาหนะบริเวณหน้าสถานศึกษาและย่านชุมชนที่มีปัญหาการจราจรติดขัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกการจราจร หารด้วย จำนวนอาสาจราจรหรือเทศกิจจราจร

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

จำนวนครั้งที่อาสาจราจรหรือเทศกิจอำนวยความสะดวกด้านการจราจรในพื้นที่

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
:มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
:เป้าหมายที่ ๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
:เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด