ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

เทศกิจอาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจร : 50340000-3479

สำนักงานเขตประเวศ : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายชัยยันต์ แก้วกูล โทร.6383

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยกรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นศูนย์กลางการพัฒนาทุก ๆ ด้าน จึงเป็นเหตุทำให้ผู้คนหลั่งไหลเข้ามาอยู่และพักอาศัยประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก ทำให้กรุงเทพมหานครต้องเผชิญกับปัญหาในทุก ๆ ด้าน รวมถึงปัญหาด้านการจราจรมากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนในอันที่จะมุ่งบรรเทาและลดปัญหาด้านการจราจรของกรุงเทพมหานครให้น้อยลง ได้กำหนดนโยบายและภารกิจให้สำนักงานเขตพื้นที่จัดเจ้าหน้าที่อาสาพาน้องข้ามถนนและอาสาจราจรดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทั่วไป ตลอดจนดูแลการขึ้น-ลงรถประจำทาง บริเวณหน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้า-เย็น โครงการนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนที่ใช้เส้นทางไปมาบริเวณตามที่กล่าวและสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานครที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองน่าอยู่มีชีวิตไม่ติดขัด ลดปัญหาจราจร

50340900/50340900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเป็นการสนองนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในด้านการแก้ไขปัญหาจราจร 2. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่เทศกิจอาสาจราจรตระหนักในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาการจราจร 3. เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครองและเด็กนักเรียนมีความปลอดภัยในการสัญจรไป-มา

เป้าหมายของโครงการ

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจดูแลความปลอดภัยด้านการจราจร รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับผู้ปกครองและเด็กนักเรียนทั่วไป ตลอดจนดูแลการขึ้น-ลง รถประจำทางบริเวณหน้าโรงเรียนในชั่วโมงเร่งด่วนทั้งเช้า-เย็นในพื้นที่เขต จำนวน 12 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนนานาชาติแพนเอเชีย ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 67 4. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 5. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 68 6. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช ซอย 70/1 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 9. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน 10. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 11. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 12. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ประจำเดือนกันยายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนกันยายน ๒๕63 จำนวน 880 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) และดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนสิงหาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนสิงหาคม ๒๕63 จำนวน 924 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 9/2563 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕63 จำนวน 760 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมิถุนายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนมิถุนายน ๒๕63 จำนวน - ครั้ง (โรงเรียนปิดเทอม) (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี) อยู่ระหว่างปิดเทอม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-22)

75.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕63 จำนวน..............ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนเมษายน 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนเมษายน ๒๕63 จำนวน - ครั้ง (โรงเรียนปิดเทอม) (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมีนาคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนมีนาคม ๒๕63 จำนวน 220 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕63 จำนวน 836 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-22)

40.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนมกราคม 2563 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนมกราคม ๒๕63 จำนวน 1,050 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนธันวาคม 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้าโรงเรียนสุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนธันวาคม ๒๕62 จำนวน 748 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตประเวศ ได้ดำเนินการมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. ได้รับมอบหมายตามคำสั่งสำนักงานเขตประเวศ ที่ 23/2562 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 โดยการจัดเจ้าหน้าที่อาสาจราจรหรือเทศกิจจราจรที่ผ่านการฝึกอบรมและได้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 11 จุด เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับนักเรียนผู้ปกครองและประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรไปมาบริเวณหน้าสถานศึกษาและสถานที่ที่มีประชาชนโดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า-เย็น ในพื้นที่เขต จำนวน 11 จุด ได้แก่ 1. หน้าโรงเรียนวัดตะกล่ำ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 22 2. หน้าโรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์ ซอยสุภาพงษ์ ถนนศรีนครินทร์ 3. หน้าโรงเรียนงามมานะ ถนนอ่อนนุช 4. หน้าโรงเรียนสุเหร่าจระเข้ขบ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ ซอย 68 5. หน้าโรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ ถนนอ่อนนุช 70/1 6. หน้า ร.ร.สุเหร่าทับช้าง ถ.คู่ขนานมอเตอร์เวย์ 7. หน้าโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ 8. หน้าโรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์ ซอยศรีนครินทร์ 49 9. หน้าโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ถนนอ่อนนุช 10. หน้าโรงเรียนคลองปักหลัก ถนนกาญจนาภิเษก 11. หน้า ร.ร.สุเหร่าบึงหนองบอน รวมทั้งหมด 11 จุด ในช่วงเวลาเช้าและเย็น วันละ 2 ครั้ง จำนวน 22 คน 2.สรุปผลการปฏิบัติงานประจำจุดตามที่ได้รับมอบหมายผลการปฏิบัติงานเฉพาะวันทำการประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕62 จำนวน 396 ครั้ง (เป้าหมาย 250 ครั้งต่อคนต่อปี)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-18)

10.00

18/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างเสนอโครงการเพื่อรอผู้อำนวยการเขตอนุมัติ จัดทำแผนการปฏิบัติงาน และจัดทำคำสั่งฝ่ายเทศกิจเมื่อมอบหมายภารกิจให้กับเจ้าหน้าที่ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจเส้นทางที่การจราจรคับคั่งเพื่อกำหนดจุด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำจุดที่ได้รับมอบหมาย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50340000-3479

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50340000-3479

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5034-0922

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งในการออกปฏิบัติหน้าที่เทศกิจ

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 250

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 1672

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1,672.00

100 / 100
2
2,106.00

100 / 100
3
80.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **