รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๐.๒ จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่ : 5035-0868

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 2: 100

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100
100 / 100
2
2.00
100
100 / 100
3
3.00
100
100 / 100
4
4.00
100
100 / 100

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 1 ประสานสถานที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเนื้อหากิจกรรม

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 1 วันที่ 31 ม.ค.63 ณ วัดรวกบางบำหรุ ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ศาลประชาคมมัสยิด

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

กิจกรรมการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ ดำเนินการพิจารณาสถานที่และกลุ่มเป้าหมายในการถ่ายทอดภูมิปัญญาคนที่ 3

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

จัดให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญา 4 ภูมิปัญญา 1.นายเควิล โพธิ์ทอง ขนมกระยาสารท 2.นางสมศรี ฉิมพาณิชย์ ของใช้จากเศษวัสดุ 3.นายจิรวัฒน์ ประทุมพวง กระบี่กระบอง 4.นายอคิระ ไวยคีรี นาฏศิลป์โขน จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ 4 ภูมิปัญญา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ สถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นๆ -ขนมกระยาสารท วันที่ 31 ม.ค.63 ณ ศาลาวัดรวก -ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 19 ก.พ.63 ณ ศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ -กระบี่กระบอง วันที่ 30 มิ.ย.,11 ก.ย. 63 63 ณ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลนี -นาฏศิลป์โขน วันที่ 30 ส.ค.63 ณ วัดเทพากร ครั้งที่ 2 เฟสบุ๊ค ฝ่ายพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 3 เฟสบุ๊ค สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 4 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 30 ก.ย.63

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

ภูมิปัญญา หมายถึง ความรู้ของชาวบ้านในท้องถิ่น ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความเฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับ ประยุกต์และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตามสภาพการณ์ทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ปราชญ์ท้องถิ่น หมายถึง บุคคลที่เป็นเจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น และนำภูมิปัญญาไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตจนประสบความสำเร็จ สามารถถ่ายทอดเชื่อมโยงคุณค่าของอดีตกับปัจจุบันได้เหมาะสม ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป มีสัญชาติไทย และอาศัยอยู่ในพื้นที่ การถ่ายทอด หมายถึง กระบวนการแบ่งปันความรู้จากคนหนึ่ง ไปยังอีกคน กลุ่มหนึ่งไปยังอีกกลุ่ม หรือจะเป็นจากองค์กรหนึ่งไปยังอีกองค์กร การเผยแพร่ หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ภูมิปัญญาถูกนำไปถ่ายทอดผ่านช่องทางของการสื่อสารทุกช่องทางของสำนักงานเขต

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่ (๕ คะแนน) ดังนี้ - ไม่มีถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ได้ ๐ คะแนน - ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ๑ ครั้ง ได้ ๑ คะแนน - ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้น ๒ ครั้ง ได้ ๓ คะแนน - ถ่ายทอดหรือเผยแพร่ภูมิปัญญาที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ ๓ ครั้งขึ้นไป ได้ ๕ คะแนน ๓. คะแนนที่ได้ = ข้อ ๑. + ข้อ ๒.

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
:๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
:๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด

ฐานข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมือง

ข้อมูลประกอบที่ 1 : (stat_bma0407 : จำนวนนักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครที่ (ตามทะเบียนราษฎร์และประชากรแฝง))