ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ : 50350000-3515

สำนักงานเขตบางพลัด

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวชลิศา เนตรประไพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในกลุ่มคนเหล่านี้มีปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อยู่หลากหลายสาขาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ แต่ในปัจจุบันยังมีภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุได้ ถูกละเลย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องร่วมกันหาแนวทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป สำนักงานเขตบางพลัด ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญา โดยเปิดโอกาสให้ปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุได้เผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานสร้างสรรค์

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางพลัด ๒.๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานของปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมให้ปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่คนที่ 1 ประสานสถานที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเนื้อหากิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมและรวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01
สิ้นสุด :2020-09-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0868

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๐.๒ จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 3.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **