ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ : 50350000-3515

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวชลิศา เนตรประไพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นองค์กรท้องถิ่น มีประชากรอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ในกลุ่มคนเหล่านี้มีปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ อยู่หลากหลายสาขาที่ควรอนุรักษ์และสืบทอดแก่คนรุ่นหลังได้เรียนรู้ แต่ในปัจจุบันยังมีภูมิปัญญาความรู้ความสามารถของปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุได้ ถูกละเลย ดังนั้น จึงเป็นเรื่องที่ทุกหน่วยงานจำเป็นต้องร่วมกันหาแนวทางในการเผยแพร่ภูมิปัญญา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาในด้านต่างๆ ให้คงอยู่สืบไป สำนักงานเขตบางพลัด ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมของกรุงเทพมหานคร จึงได้จัดทำกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญา โดยเปิดโอกาสให้ปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุได้เผยแพร่ผลงานด้วยตนเอง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานสร้างสรรค์

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญญาของปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุในพื้นที่เขตบางพลัด ๒.๒ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดผลงานของปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมให้ปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุได้มีโอกาสเผยแพร่และถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่ประชาชนผู้สนใจ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดกิจกรรมถ่ายทอดและเผยแพร่ ภูมิปัญญาจากปราชญ์ ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุ 4 ภูมิปัญญา จำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 ณ สถานที่ถ่ายทอดภูมิปัญญานั้นๆ - ขนมกระยาสารท วันที่ 31 ม.ค.63 ณ ศาลาวัดรวก - ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ วันที่ 19 ก.พ.63 ณ ศาลาประชาคมมัสยิดบางอ้อ - กระบี่กระบอง วันที่ 30 มิ.ย.,11 ก.ย. 63 ณ รร.วัดฉัตรแก้วจงกลนี - นาฏศิลป์โขน วันที่ 30 ส.ค.63 ณ วัดเทพากร ครั้งที่ 2 เฟสบุ๊ค ฝ่ายพัฒนาชุมชน วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 3 เฟสบุ๊ค สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 29 ก.ย.63 ครั้งที่ 4 บอร์ดประชาสัมพันธ์ สำนักงานเขตบางพลัด วันที่ 30 ก.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-25)

97.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมดำเนินการภูมิปัญญาที่ 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-30)

90.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญญาคนที่ 3 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลนี เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : จัดกิจกรรมถ่ายทอดภูมิปัญาคนที่ 3 วันที่ 30 มิ.ย.63 ณ โรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-08)

80.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 3 (ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-23)

80.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่ คนที่ 3 (ไม่สามารถทำกิจกรรมได้เนื่องจากสถานการณ์โควิท 19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-23)

80.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกที่จะเผนแพร่ คนที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-02-26)

75.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 2 วันที่ 19 ก.พ. 63 ณ ศาลประชาคมมัสยิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-01-22)

50.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเผยแพร่ภูมิปัญญา คนที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...พิจารณาคัดเลือกภูมิปัญญาที่จะเผยแพร่คนที่ 1 ประสานสถานที่จัดกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรม และเนื้อหากิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมและรวบรวมข้อมูล ภูมิปัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:25%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปผลรายงานผู้บริหาร
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3515

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3515

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0868

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๐.๒ จำนวนครั้งในการถ่ายทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาจากปราชญ์ท้องถิ่นหรือผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้นใหม่

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 2

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 4

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
2.00

100 / 100
3
3.00

100 / 100
4
4.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **