รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด : 5035-0870

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 69.9000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
69.90
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการส่งประกาศกทม.เรื่องนโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) และกำหนดการทดสอบฯให้กับโรงเรียนเป็นแนวทางในการดำเนินการสอบ โรงเรียนดำเนินการจัดทำข้อสอบ Pre O-NET ขอสำนักงานเขต เพื่อเตรียมความพร้อมและเพื่อใช้วิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็งของนักเรียน โดยทำการทดสอบในวันที่ 6 ธ.ค. 62 และดำเนินการทดสอบโดยใช้ข้อสอบ Pre O-NET ของสำนักการศึกษา ในวันที่ 13 ธ.ค. 62 รวมถึงดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มใหักับนักเรียนระดับชั้นป.6และม.3 ในวันธรรมดาช่วงเช้า และวันเสาร์

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

โรงเรียนดำเนินการจัดสอนเสริมแบบเข้มให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันธรรมดาช่วงเช้าและวันเสาร์ ถึงเดือนม.ค. 63 และดำเนินการให้นักเรียนเข้าทดสอบทางการศกึษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ในระดับประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในวันที่ 1 - 2 ก.พ. 63 ณ สนามสอบร.ร.วัดบางพลัด , ร.ร.วัดรวก และร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม อยู่ระหว่างรอผลการทดสอบจากสทศ.

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ประกาศผลสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพื่อให้โรงเรียนนำไปคำนวรณคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และเพื่อใช้คำนวณตัวชี้วัดเจรจาตกลงของสำนักงานเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

- ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก หมายถึงคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2562 ระดับหน่วยงาน ทุกรายวิชาที่สอบ คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา - มีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด หมายถึง ระดับ วิชา คะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย ประถมศึกษาปีที่ ๖ คณิตศาสตร์ ๔๗.๔๙ วิทยาศาสตร์ ๔๗.๕๗ ภาษาอังกฤษ ๔๖.๒๗ ภาษาไทย ๔๙.๖๐ มัธยมศึกษาปีที่ ๓ คณิตศาสตร์ ๔๓.๗๒ วิทยาศาสตร์ ๔๕.๘๙ ภาษาอังกฤษ ๔๔.๓๓ ภาษาไทย ๔๗.๙๘ มัธยมศึกษาปีที่ ๖ คณิตศาสตร์ ๔๒.๔๓ วิทยาศาสตร์ ๔๔.๕๘ ภาษาอังกฤษ ๔๓.๐๘ ภาษาไทย ๔๘.๙๑ สังคมศึกษา ๔๕.๗๘

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

๑. หาร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา ดังนี้ คะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงานX ๑๐๐ คะแนนเฉลี่ยเป้าหมายรายวิชา เกณฑ์การให้คะแนนความสำเร็จรายวิชา ๑.๑ ชั้น ป. ๖ และ ม. ๓ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๒ คะแนน (๔ วิชา) ร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้นX ๒ ๑๐๐ ๑.๒ ชั้น ม. ๖ ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ กำหนดร้อยละ ๑๐๐ เท่ากับ ๑.๕ คะแนน (๕ วิชา) ร้อยละความสำเร็จรายวิชาแยกตามระดับชั้นX ๑.๕ ๑๐๐ ๒. หาพัฒนาการรายวิชาแยกตามระดับชั้น โดยนำคะแนนเฉลี่ยรายวิชาระดับหน่วยงาน เทียบกับคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) เกณฑ์การให้คะแนนพัฒนาการรายวิชา การพัฒนาการ คะแนนที่ได้ สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ สูงกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ๐.๕ สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ เท่ากับคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ๐.๒๕ สำนักงานเขตมีคะแนนเฉลี่ยรายวิชาปีการศึกษา ๒๕๖๑ ต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ย ๕ ปี (ปีการศึกษา ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ๐ ๓. หาคะแนนรวมแต่ละระดับชั้น (๑๐ คะแนน) ดังนี้ ๓.๑ คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาที่ ๑+๒+๓+๔) + (คะแนนพัฒนาการวิชาที่ ๑+๒+๓+๔) ๓.๒ คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น ม.๖ = (คะแนนผลสัมฤทธิ์วิชาที่ ๑+๒+๓+๔+๕) + (คะแนนพัฒนาการวิชาที่ ๑+๒+๓+๔+๕) ระดับ วิชา ความสำเร็จรายวิชา (ร้อยละ ๘๐/๗๕) พัฒนาการรายวิชา (ร้อยละ ๒๐/๒๕) คะแนนรวมหน่วยงาน ป. ๖ คณิตศาสตร์ ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน คะแนนรวมระดับชั้น ป. ๖ (๑๐ คะแนน) วิทยาศาสตร์ ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน ภาษาอังกฤษ ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน ภาษาไทย ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน ม. ๓ คณิตศาสตร์ ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๓ (๑๐ คะแนน) วิทยาศาสตร์ ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน ภาษาอังกฤษ ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน ภาษาไทย ๒ คะแนน ๐.๕ คะแนน ม. ๖ คณิตศาสตร์ ๑.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน คะแนนรวมระดับชั้น ม. ๖ (๑๐ คะแนน) วิทยาศาสตร์ ๑.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน ภาษาอังกฤษ ๑.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน ภาษาไทย ๑.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน สังคมศึกษา ๑.๕ คะแนน ๐.๕ คะแนน ๔. หาคะแนนของหน่วยงาน (๑๐ คะแนน) ดังนี้ คะแนนหน่วยงาน : คะแนนรวมแต่ละระดับชั้น จำนวนระดับชั้นที่เปิดสอน ๕. หาร้อยละความสำเร็จของหน่วยงาน ดังนี้ ร้อยละความสำเร็จหน่วยงาน : คะแนนหน่วยงาน X ๑๐๐ ๑๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายการศึกษา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
:เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด