ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายโรงเรียน : 50350000-3478

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

10

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10

นางสาวนภัสสร รุจิรัตน์

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.2553 มาตรา 48 กำหนดให้หน่วยงานต้นสังกัด และสถานศึกษาจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่าการประกันคุณภาพ ภายในเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกตามมาตรา 50 และ 51 แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน

50350700/50350700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดด้วยระบบเครือข่ายโรงเรียนที่ยั่งยืน 2.เครือข่ายโรงเรียนมีผลงานเชิงวิชาการที่สามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู่ร่วมกัน 3.เพื่อให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีผู้นำทางวิชาการที่มีคุณภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ด้านปริมาณ 1.เครือข่ายโรงเรียน 2 เครือข่าย มีผลงานนำเสนอต่อสาธารณชน 2.เครือข่ายโรงเรียนได้รับงบประมาณในการพัฒนาคุณภาพในโรงเรียน เครือข่ายละ 90,000 บาท ด้านคุณภาพ 1.ผลงานของเครือข่ายโรงเรียนมีคุณภาพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ 2.โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตบางพลัดมีเวทีแสดงผลงานทางวิชาการในรูปแบบของผลงานเครือข่ายโรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-04-21)

10.00

21/4/2563 : ยกเลิกโครงการ ตามหนังสือสำนักการศึกษา ที่ กท 0805/3449 ลว. 7 เม.ย. 63 เรื่อง แนวทางการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการที่ตั้งงบประมาณให้สำนักงานเขต ขอให้ยกเลิกโครงการที่มีการรวมตัวของครู นักเรียน จำนวนมาก เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : ชะลอโครงการเนื่องจากประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 27 ก.พ. 63 เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด จึงต้องชะลอโครงการไปก่อน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-21)

25.00

21/2/2563 : ดำเนินการจัดเตรียมอุปกรณ์สถานที่ ร.ร.แบ่งความรับผิดชอบในการดำเนินการจัดนิทรรศการ และจัดการแข่งขันวิชาการ ในวันที่ 6 มี.ค. 63 ณ ร.ร.วัดบางพลัด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดสถานที่จัดโครงการ คาดว่าจะดำเนินการโครงการในเดือน มี.ค. 63

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-24)

15.00

24/12/2562 : โรงเรียนดำเนินการประชุมผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-20)

10.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างร่างโครงการเขตเตรียมนำเสนอผู้บริหารเขตอนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างรอแนวทางการดำเนินโครงการจากสำนักการศึกษา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ขออนุมัติเงินประจำงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำรายงานผลและประเมินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3478

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3478

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0870

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๒. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลักจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมีคะแนนเฉลี่ยตามเกณฑ์ที่กำหนด

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 69.9

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
69.90

100 / 100
4
69.90

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **