รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๓. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง : 5035-0871

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 3: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00
100.0000
100 / 100
2
2.00
100.0000
100 / 100
3
2.00
0.0000
0 / 0
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

จัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธ.ค. 62 ณ ลานสำนักงานเขตบางพลัด และวันที่ 3 ธ.ค. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ คลองวัดบวรมงคลฝั่งใต้ และเบิกจ่ายงบประมาณ โดยมีความร่วมมือของเครือข่ายวัฒนธรรมและเครือข่ายชุมชน

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-ยกเลิกกิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินงานกิจกรรมที่ 3 โดยไม่ใช้งบประมาณ ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมที่ 4,5

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม หมายถึง ช่องทางที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับข้อมูลเกี่ยวกิจกรรมหรือเข้าร่วมกิจกรรมด้านพหุวัฒนธรรมของสำนักงานเขตบางพลัด

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

นับจำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรม

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
:มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
:เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
:เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๑ สร้างเนื้อหาความรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด