ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันสำคัญอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณี : 50350000-3517

สำนักงานเขตบางพลัด

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นางสาวชลิศา เนตรประไพ

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การพัฒนาจิตใจเป็นเป้าหมายด้านหนึ่งของการพัฒนาชุมชนของกรุงเทพมหานคร การรักษาวัฒนธรรมกับการพัฒนามีลักษณะที่ส่งเสริมและสนับสนุนเรื่องของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐและประชาชนที่จะให้ความร่วมมือในการพัฒนา โดยคำนึงและตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของวัฒนธรรมไทยและสถาบันพระมหากษัตริย์ ซึ่งทรงปกครองประเทศชาติด้วยพระปรีชาสามารถ กอปรด้วยทศพิธราชธรรมและเสียสละเพื่อประโยชน์สุขแก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา สำนักงานเขตบางพลัด หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัด จึงได้ร่วมมือร่วมใจจัดงานในวันสำคัญเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์และอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยอันทรงคุณค่า ๒.๒ เพื่อถวายความจงรักภักดีและแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีที่สถาบันพระมหากษัตริย์ทรงมีคุณูปการต่อประชาราษฎร์ ๒.๓ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันสำคัญและร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีไทย ตลอดจนส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวในพื้นที่เขตบางพลัดเพิ่มขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

จัดกิจกรรมในวันสำคัญ โดยเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เขตบางพลัดและประชาชนทั่วไปได้มาร่วมกิจกรรมในวันสำคัญจำนวน 5 วัน ดังนี้ ๓.๑ กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร มอบเกียรติบัตรพ่อดีเด่น และการแสดงต่างๆ ๓.2 กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระแซกคำ สรงน้ำพระสงฆ์ รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และการแสดงต่างๆ ๓.๓ กิจกรรมถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร โดย จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ เชิงสะพานพระราม ๘ 3.4 กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม การบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และการแสดงต่างๆ ๓.5 กิจกรรมวันมหาราชินี ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร มอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการแสดงต่างๆ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-22)

20.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเงินประจำงวด กิจกรรมในวันผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-25)

15.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 4 ธ.ค. 62 ณ ลานสำนักงานเขตบางพลัด และวันที่ 3 ธ.ค. จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ คลองวัดบวรมงคลฝั่งใต้ และเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชุมคณะกรรมการ จัดกิจกรรมวันพ่อ วันที่ 15 พ.ย. 62 มอบหมายภารกิจฝ่ายต่าง ๆ จัดทำหนังสือเชิญร่วมกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ ขออนุมัติโครงการและขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดซื้อจัดจ้าง
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามโครงการ
:60%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3517

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3517

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0871

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๓. จำนวนช่องทางการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านพหุวัฒนธรรมในกรุงเทพมหานครอย่างหลากหลายช่องทาง

ค่าเป้าหมาย ช่องทาง : 2.0000

ผลงานที่ทำได้ ช่องทาง : 2.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
2.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **