รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๕. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเขต : 5035-0873

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00
100.0000
100 / 100
2
0.00
100.0000
100 / 100
3
0.00
100.0000
100 / 100
4
0.00
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร ดำเนินการ จัดเตรียมข้อมูลประสานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อดำเนินการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณกิจการเด็กและเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน พ.ย.62

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

-รับสมัครอาสาสภาเยาวชน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน พ.ค.63 และมอบงานให้อาสาดำเนินการ ดำเนินการหารือเพื่อจัดเวทีให้กับเด็กและเยาวชนในเขตบางพลัด ได้มีส่วนร่วมในการแสดงออก

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

-

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

เวทีภาคประชาชน หมายถึง เวทีที่จัดให้สภาเด็กและเยาวชนเขตบางพลัดได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

ไม่มีเวทีภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๐ มีเวทีภาคประชาชน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
:มิติที่ ๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
:เป้าหมายที่ ๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
:เป้าประสงค์ที่ ๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด