ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร : 50350000-3513

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธีรตา พรายแก้ว

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น ซึ่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน โดยมีเป้าหมายส่งเสริมเด็กและเยาวชนในทุกระดับให้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาเด็กและเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน ตลอดจนสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนได้มีการแสดงออกที่สอดคล้องกับระดับความรู้ความสามารถซึ่งพัฒนาไปตามวัย ของเด็กและเยาวชน สำนักงานเขตบางพลัด โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชน อีกทั้งผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมี ส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน

50351000/50351000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2560 ได้กำหนดให้ทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานครจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนเขตขึ้น ซึ่งให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน้าที่ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจมีผลกระทบในทางลบต่อเด็กและเยาวชน 2.1 เพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสภาเด็กและเยาวชนเขตบางพลัด 2.2 เพื่อให้สภาเด็กและเยาวชนเขตบางพลัดเป็นศูนย์กลางประสานงานและส่งเสริมการ มีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน 2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็กและเยาวชนและผู้นำเด็กและเยาวชนโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม 2.4 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้มีโอกาสแสดงออกทางความคิด และมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว สังคมอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 2.5 เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสภาเด็กและเยาวชนเขต รวมถึงการรวมกลุ่มของเด็กและเยาวชนให้มีการแสดงออกในแนวทางที่เหมาะสม

เป้าหมายของโครงการ

เเด็กและเยาวชนในพื้นที่เขตบางพลัด ได้มีโอกาสร่วมระดมความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และสภาเด็กและเยาวชนเขตทุกพื้นที่มีศูนย์กลางในการประสานงาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้พัฒนาศักยภาพโดยใช้การเรียนรู้ร่วมกัน คิดค้นและดำเนินกิจกรรมที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม มีการประสานงานอย่างเป็นระบบและยั่งยืน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๕ - มหานครประชาธิปไตย : Bangkok as a Democratic City
๕.๒ - เมืองธรรมาภิบาล
๕.๒.๑ ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอนโยบายและตรวจสอบการทำางานของกรุงเทพมหานคร โดยการใช้ระบบง%
๕.๒.๑.๑ รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผ่าน “สภาประชาชนกรุงเทพมหานคร”

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จัดเวทีให้เยาวชนได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันที่ 16 ส.ค.63 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-09-14)

95.00

14/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รายงานผลการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-08-31)

92.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน ก.ค.63 จัดโครงการสภาเยาวชนเขต(กิจกรรมสภาเยาวชนเขต) 1. การทำสบู่เหลวล้างมือ 2. ทำความสะอาดวัด(จิตอาสา) และเปิดเวทีสภาเยาวชน วันที่ 16 ส.ค. 63 ณ โรงเรียนวัดบวรมงคล

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-30)

85.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน มิ.ย.63 และมอบงานให้อาสาดำเนินการ เขียนของบประมาณจากกรมกิจการเด็กฯ จำนวน 30,000.-

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-22)

75.00

22/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน พ.ค.63 และมอบงานให้อาสาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-05-08)

68.00

8/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน เม.ย.63 และมอบงานให้อาสาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-23)

60.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานด้านสภาเด็กและเยาวชน เดือน มี.ค.63 และมอบงานให้อาสาดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-23)

55.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รับสมัครอาสาสภาเยาวชน ดำเนินการเบิกจ่ายเงินกิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชนเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-26)

30.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินจัดโครงการฯ (กิจกรรมพิเศษสภาเด็กและเยาวชน) เมื่อวันที่ 22 ก.พ.63 ณชุมชนบ้านบางพลับ อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-22)

25.00

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วางแผนการดำเนินโครงการเพื่อจัดกิจกรรม สภาเด็กและเยาวชน เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดเตรียมข้อมูลประสานคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน เพื่อดำเนินการเขียนโครงการเพื่อของบประมาณกิจการเด็ก และเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน พ.ย.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-25)

15.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายตามโครงการค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจการ สภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร และเบิกเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เดือน ต.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-27)

5.00

27/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เขียนโครงการ ขออนุมัติเงินประจำงวดอาสาสมัครสภาเยาวชน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับคณะกรรมการชุดใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนการดำเนินโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ประชุมคณะบริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ค่าตอบแทนอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเด็กและเยาวชนเขต
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการตามโครงการ (กิจกรรมพิเศษฯ)
:0%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3513

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3513

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0873

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๕. ร้อยละของสำนักงานเขตมีการจัดเวทีให้ภาคประชาชนเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาพื้นที่กำหนดนโยบายการพัฒนาเขต

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
0.00

100 / 100
3
0.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **