รายละเอียดตัวชี้วัด

Back Home

ปี 2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ผ่านการอบรม : 5035-0874

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4.0000

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.6800

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
(ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output))

0

รายละเอียดตัวชี้วัดฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ตรวจประเมินตัวชี้วัด : ไตรมาสที่ 4: 0.0000

ผลงานเทียบกับเป้าหมายรายไตรมาส

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.68
100.0000
100 / 100
2
4.68
100.0000
100 / 100
3
4.68
100.0000
100 / 100
4
4.68
0.0000
0 / 0

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 1

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 2

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 3

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

รายงานผลฯ ไตรมาสที่ 4

- จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) - เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) - จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (วันที่ 1-3 ตุลาคม 2562) - จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขต บางพลัด - จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

** สรุปผลการดำเนินงาน **

นิยาม หรือความหมายของตัวชี้วัด

๑. การฝึกอบรมเรื่องงบประมาณ การเงิน การคลัง และพัสดุ หมายถึง การฝึกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ การเงิน การคลัง และการพัสดุ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๒. ความพึงพอใจ หมายถึง ความพึงพอใจหรือ ความรู้สึกเชิงบวกที่ผู้เข้ารับการอบรมมีต่อการเข้ารับการอบรมรวมถึงความรู้ความเข้าใจที่ได้รับในการเข้าร่วมอบรม โดยวัดระดับความพึงพอใจเป็น ๕ ระดับ คือ มากที่สุด เท่ากับ ๕ มาก เท่ากับ ๔ ปานกลาง เท่ากับ ๓ น้อย เท่ากับ ๒ น้อยที่สุด เท่ากับ ๑

วิธีการคำนวณ หรือ เกณฑ์การประเมิน

วิธีการคำนวณ ๑. ((A*๕)+(B*๔)+(C*๓)+(D*๒)+(E*๑))/T A = จำนวนผู้ตอบระดับมากที่สุดคูณ ๕ B = จำนวนผู้ตอบระดับมากคูณ ๔ C = จำนวนผู้ตอบระดับปานกลางคูณ ๓ D = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยคูณ ๒ E = จำนวนผู้ตอบระดับน้อยที่สุดคูณ ๑ T = จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด สูตรการหาค่าเฉลี่ย = A +B +C +D +E T คำนวณค่าโดยใช้สถิติ (ค่าเฉลี่ย) โดยกำหนดใช้ ๕ ระดับ คือ - ค่าเฉลี่ย ๔.๕๐ – ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด - ค่าเฉลี่ย ๓.๕๐ – ๔.๔๙ หมายถึง มาก - ค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๔๙ หมายถึง ปานกลาง - ค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ หมายถึง น้อย - ค่าเฉลี่ย ๑.๐๐ – ๑.๔๙ หมายถึง น้อยที่สุด

วิธีการการเก็บข้อมูล/แหล่งข้อมูล

ฝ่ายการคลัง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

:ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
:มิติที่ ๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
:เป้าหมายที่ ๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
:เป้าประสงค์ที่ ๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

โครงการ/กิจกรรมที่สนับสนุนตัวชี้วัด