ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ : 50350000-3488

สำนักงานเขตบางพลัด : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวรวรรณ สิทธิสถิตกุล โทร. 6183

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นการฝึกอบรมภาคทฤษฎีเกี่ยวกับพระราชบัญญัติและระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณ การเงิน การคลังและการพัสดุ และผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

50350800/50350800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง

เป้าหมายของโครงการ

ระดับ 4

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๑ บุคลากรกรุงเทพมหานครเป็นผู้ปฏิบัติงานแบบมืออาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นที่เชื่%
๗.๓.๑.๑ การพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะ ความรู้ ความสามารถ มีความเป็นมืออาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-10-25)

100.00

25/10/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. จัดทำโครงการฯ และเสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562) 2. เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณ (วันที่ 2 ตุลาคม 2562) 3. จัดเตรียมเอกสารข้อมูลประกอบการอบรม (1 - 3 ตุลาคม 2562) 4. จัดการอบรมตามโครงการฯ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 สำนักงานเขตบางพลัด 5. จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)

** ปัญหาของโครงการ :/ - ไม่มี - /

** อุปสรรคของโครงการ :/ - ไม่มี - /

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เสนอขออนุมัติโครงการฯ (วันที่ 1 ตุลาคม 2562)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เชิญวิทยากรจากสำนักงบประมาณ (วันที่ 2 ตุลาคม 2562)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-02 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-02 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดเตรียมเอกสารประกอบการอบรม วันที่ 1- 3 ตุลาคม 3562)
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดอบรมตามโครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพด้านงบประมาณ การเบิกจ่ายเงินและการพัสดุ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2562
:40%
เริ่มต้น :2019-10-04 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-04 00:00:00
ขั้นตอน 5
:จัดทำรายงานผลการอบรมตามโครงการฯ (วันที่ 7 ตุลาคม 2562)
:10%
เริ่มต้น :2019-10-07 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-07 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50350000-3488

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50350000-3488

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5035-0874

ตัวชี้วัด : ปี 2563 ๑๖. ระดับความพึงพอใจของบุคลากรที่ผ่านการอบรม

ค่าเป้าหมาย ระดับ : 4

ผลงานที่ทำได้ ระดับ : 4.68

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ระดับ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
4.68

100 / 100
2
4.68

100 / 100
3
4.68

100 / 100
4
4.68

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **